از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

طب و تجهیزات دندان پزشکی | نشریه

طب و تجهیزات دندان پزشکی | نشریه


Tags: نشریه دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 5580
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
فرهنگی
اجتماعی
بهداشتی
خبری
شروع انتشار:  آذر 1390
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  دکتر محبوبه پور عبدالهی
مدیر مسئول:  دکتر مجبوبه پور عبدالهی
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر فرهاد حاتمی
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، کوچه قدر، شماره 2، طبقه 5، واحد 9 تلفن: 02166562438, 02166562450, 02166562528 فکس: 02166562631
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
پیرا دندان پزشکی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی
پیرا دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]