از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

آموزش دندان پزشکی | نشریه

آموزش دندان پزشکی | نشریه

آخرین شماره: 13-14، بهمن و اسفند 1384

Tags: نشریه دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 3695
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  دکتر بهزاد حسینی
مدیر مسئول:  دکتر بهزاد حسینی
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر محمدرضا تدین
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  88790052-88793167
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]