از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله پیام دندان پزشکان | نشریه

مجله پیام دندان پزشکان | نشریه

مجله انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

Tags: نشریه دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4440
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
صاحب امتیاز:  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
روش انتشار:  چاپی Paper
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]