دندان پزشکان پیشه های وابسته  -  مراکز دندان پزشکی 

 

دکتر رضا خدادادی -سرنسخه دکتر رضا خدادادی -سرنسخه

دکتر سیروس محمدی -سرنسخه دکتر سیروس محمدی -سرنسخه

دکتر مهدی یزدان پناه- سرنسخه دکتر مهدی یزدان پناه- سرنسخه
پروفایل دکتر

دکتر نینا رهشناس- سرنسخه دکتر نینا رهشناس- سرنسخه
پروفایل دکتر

دکتر هوشنگ فاضل- سرنسخه دکتر هوشنگ فاضل- سرنسخه

دکترابوالحسن مسگرزاده -سرنسخه دکترابوالحسن مسگرزاده -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترابوالقاسم بهلولی -سرنسخه دکترابوالقاسم بهلولی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترابوالقاسم تقوی نیا -سرنسخه دکترابوالقاسم تقوی نیا -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترارسلان قمری -سرنسخه دکترارسلان قمری -سرنسخه

دکترامیدعلی گودرزی -سرنسخه دکترامیدعلی گودرزی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترامیرهوشنگ زرگداز -سرنسخه دکترامیرهوشنگ زرگداز -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترتقی بینایی -سرنسخه دکترتقی بینایی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترجعفر قربانعلی پور -سرنسخه دکترجعفر قربانعلی پور -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترجلال الدین حاجی رستمی -سرنسخه دکترجلال الدین حاجی رستمی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترحسن بصیری -سرنسخه دکترحسن بصیری -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترحمید تقی لو -سرنسخه دکترحمید تقی لو -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترحمیدرضا پیروز نیا -سرنسخه دکترحمیدرضا پیروز نیا -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترحمیدرضاکسایی -سرنسخه دکترحمیدرضاکسایی -سرنسخه

دکترخالد کریمی -سرنسخه دکترخالد کریمی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکتررضاعربی -سرنسخه دکتررضاعربی -سرنسخه

دکترسهراب بهروزی -سرنسخه دکترسهراب بهروزی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترشهرام شهیدی -سرنسخه دکترشهرام شهیدی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترشیرین مددی -سرنسخه دکترشیرین مددی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترطاهره تبارعمران -سرنسخه دکترطاهره تبارعمران -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترعزت الله دلشاد -سرنسخه دکترعزت الله دلشاد -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترعلی صفا -سرنسخه دکترعلی صفا -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترفرشاد اناری -سرنسخه دکترفرشاد اناری -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترفهیمه کریمی -سرنسخه دکترفهیمه کریمی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترقدرت الله پور جولا -سرنسخه دکترقدرت الله پور جولا -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترکریم لاله ماژین -سرنسخه دکترکریم لاله ماژین -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترکهزاد بازیاری -سرنسخه دکترکهزاد بازیاری -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمحمد اقبال نیک -سرنسخه دکترمحمد اقبال نیک -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمحمد پوروزیری -سرنسخه دکترمحمد پوروزیری -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمحمداسماعیل سوری -سرنسخه دکترمحمداسماعیل سوری -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمحمدشهاب جزایری -سرنسخه دکترمحمدشهاب جزایری -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمحمدعلی محمدی -سرنسخه دکترمحمدعلی محمدی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمحمدکرم خانی -سرنسخه دکترمحمدکرم خانی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمرتضی میرعالی -سرنسخه دکترمرتضی میرعالی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمژگان آقامحمدی -سرنسخه دکترمژگان آقامحمدی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترمظفر کلارستاقی -سرنسخه دکترمظفر کلارستاقی -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکترهوشنگ تدین -سرنسخه دکترهوشنگ تدین -سرنسخه
پروفایل دکتر

دکتریدالله پیامی -سرنسخه دکتریدالله پیامی -سرنسخه
پروفایل دکتر

نمایش کارت ویزیت شاغلین دندان پزشکی که با سلائق مختلف طراحی شده اند، روش مفیدی است برای:
1- فرهنگ سازی در جامعه دندان پزشکی برای اهمیت به هنر گرافیک
2- پی بردن به نکات مثبت و منفی در طراحی کارت
3-نوگرایی در تبلیغات حرفه ای
4- تبلیغ صاحبان کارت ها
5- تبلیغ و تشویق طراحان گرافیک
6- تکمیل اطلاعات همکاران

کارت و سربرگ خود را از طریق ایمیل برای ایردن بفرستید

[email protected]