۴ مهر ۱۳۸۹

امریکا | شیوع نگران کننده بیماری های لثه

امریکا. شیوع نگران کننده بیماری های لثه

بیماری لثه نگرانی مهم در بهداشت عمومی
23 سپتامبر 2010

تحقیقات منتشر شده در مجله" پژوهش دندان پزشکی" مربوط به "مرکز کنترل و پیشگیری بیماری" و انجمن پریودنتولوژی امریکا  اشاره می کند که شیوع بیماری پریودنتال ممکن است تا 50% زیر آمار واقعی برآورد شده باشد. تحقیق نشان می دهد که بالغین امریکایی ممکن است بیشتر از گذشته از بیماری لثه متوسط تا شدید رنج ببرند.
دربررسی مقدماتی مرکز"ارزیابی سلامت تغذیه و بهداشت ملی" که با حمایت مالی بخش بهداشت دهان"مرکزکنترل وپیشگیری بیماری" با روش معاینه کامل پریودنتال ودهان بر روی 450 فرد بالغ بالای 35 سال انجام شد. بیماری پریودنتال برطبق تعاریف مشخص شده توسط مرکز کنترل وپیشگیری بیماری"سی دی سی" و انجمن پریودنتولوژی امریکا طبقه بندی شده بود و سپس میزان شیوع بیماری با نتایج مطالعات قبلی که با روش معاینه نا کامل پریودنتال دهان، توسط مرکز"ارزیابی سلامت تغذیه وبهداشت ملی" انجام شده بود، مقایسه شدند. مرکز" ارزیابی سلامت تغذیه وبهداشت ملی"  مشخص کرد که منبع اصلی تعیین شیوع بیماری پریودنتال در امریکا بالغین می باشند. بررسی مقدماتی  نشان داد که روش ابتدایی معاینه ناکامل دهان ممکن است شیوع واقعی بیماری را تا 50% پایین تر تخمین بزند.
بیماری پریودنتال، یک بیماری مزمن التهابی است که بر روی بافت لثه و ساختار محافظت کننده اطراف دندان ها اثر می گذارد.اگر بیماری پریودنتال درمان نشود، می تواند منجر به صدمات دندانی شده و همچنین بر روی قسمت های دیگر بدن اثر بگذارد. چندین مطالعه تحقیقاتی ارتباط  بین بیماری لثه را با دیگر بیماریهای التهابی مزمن از جمله دیابت، بیماری قلبی عروقی و آرتریت روماتوئید نشان داده است.
ساموئل لو دانشیار پریودنتولوژی، رئیس دانشکده دندان پزشکی فلوریدا و رئیس انجمن پریودنتولوژی امریکا گفت: این مطالعه به ما نشان داد که بیماری پریودنتال مشکلی بزرگتر از آنچه ما فکر می کردیم، می باشد. این فراخوانی است تا هر فرد برای مراقبت وبهداشت دهان خودش  وارد عمل شود وهمچنین گفت: دادن آنچه که ما در مورد ارتباط بین بیماری لثه با دیگر بیماریها می دانیم ویا رعایت بهداشت دهان خود، فقط برای لبخند زیبا نیست. تاثیرآن بیشتر بر بهداشت کل جامعه است و در نتیجه این یک مسئله مهم در بهداشت عمومی است.
دکتر ساموئل لو تشریح کرد که افزایش شیوع بیماری پریودنتال منجر شده که مراقبت بهداشت دندانها ولثه در راس قرارمی گیرد. او توصیه کرد: شما نه تنها باید روزانه از بهداشت پریودنتال  دندان هایتان با مسواک زدن و نخ دندان کشیدن مراقبت کنید، بلکه باید برای معاینه کامل پریودنتال دندان و دهان هر سال به دندانپزشک مراجعه نمایید. یک دندانپزشک حرفه ای مثل پریو دنتیست، یک متخصص تشخیص، درمان و پیشگیری بیمای لثه، می تواند معاینه کامل را برای ارزیابی وضعیت بیماری پریودنتال شما انجام دهد.
بر اساس مطالعه دکترپائول ایک، اپیدمیولوژیست " مرکز کنترل وپیشگیری بیماری" در امریکا و مجری طرح،  یافته های مطالعه نشان داد توجه به بهداشت عمومی مهم است. او گفت: مطالعه مشخص کرد که ما شیوع بیماری پریودنتال در جمعیت بالغ امریکا را زیر آمار واقعی تخمین زده ایم و همچنین گفت: ما روش معاینه پریودنتال کامل دهان را در سال 2009 و2010 انجام دادیم تا مشخصات کامل و فراگیری بیماری پریودنتال را در جمعیت بالغ بهتر مشخص کنیم.
دکتر ایک افزود: تحقیق نشان داد بین بهداشت پریودنتال و سلامت سیستم های بدن ارتباط وجود دارد. بر اساس این تحقیق بررسی ارتباط  بین بیماری پریودنتال و بیماریهای سیستمیک دیگر در جمعیت بالغ امریکا بیشتر از پیش احساس می شود.
اگر می خواهید بفهمید، شما در خطر بیماریهای پریودنتال هستید. باید تست ارزیابی خطر مربوط به انجمن راانجام دهید.می توانید به یک پریودنتیست منطقه خودتان مراجعه کنید که با تلفن
800-FLOSS-EM
قابل دستیابی است یا وب سایت انجمن پریودنتولوژی امریکا را ببینید.
http://www.perio.org
منبع: انجمن پریودنتولوژی امریکا


Gum Disease Found To Be Significant Public Health Concern
Main Category: Dentistry
Article Date: 23 Sep 2010 - 5:00 PDT

The prevalence of periodontal disease in the United States may be significantly higher than originally estimated. Research published in the Journal of Dental Research from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the American Academy of Periodontology (AAP) suggests that the prevalence of periodontal disease may have been underestimated by as much as 50 percent. The implication is that more American adults may suffer from moderate to severe gum disease than previously thought.
In a National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) pilot study, funded by the CDC's Division of Oral Health, a full-mouth, comprehensive periodontal examination was conducted on over 450 adults over the age of 35. Periodontal disease was classified according to definitions determined by the CDC in collaboration with the AAP. The prevalence rates were then compared against the results of previous NHANES studies which used a partial-mouth periodontal examination. Historically, NHANES has served as the main source for determining prevalence of periodontal disease in US adults. The pilot study finds that the original partial-mouth study methodology may have underestimated true disease prevalence by up to 50 percent.
Periodontal disease is a chronic inflammatory disease that affects the gum tissue and other structures supporting the teeth. If left untreated, it can lead to tooth loss, and may also interfere with other systems of the body. Several research studies have associated gum disease with other chronic inflammatory diseases such as diabetes, cardiovascular disease, and rheumatoid arthritis.
"This study shows that periodontal disease is a bigger problem than we all thought. It is a call to action for anyone who cares about his or her oral health." said Samuel Low, DDS, MS, associate dean and professor of periodontology at the University of Florida College of Dentistry, and president of the American Academy of Periodontology. "Given what we know about the relationship between gum disease and other diseases, taking care of your oral health isn't just about a pretty smile. It has bigger implications for overall health, and is therefore a more significant public health problem."
Dr. Low explained that the increased prevalence of periodontal disease makes it essential to maintain healthy teeth and gums. "Not only should you take good care of your periodontal health with daily tooth brushing and flossing, you should expect to get a comprehensive periodontal evaluation every year," he advised. A dental professional, such as a periodontist, a specialist in the diagnosis, treatment and prevention of gum disease, will conduct the comprehensive exam to assess your periodontal disease status.
According to Paul Eke, MPH, PhD, epidemiologist at the CDC and lead author of the study, the findings have significant public health implications. "The study suggests we have likely underestimated the prevalence of periodontal disease in the adult US population," he said. "We are currently utilizing a full-mouth periodontal examination in the 2009/10 NHANES to better understand the full extent and characteristics of periodontal disease in our adult population." Dr. Eke added, "Research suggests a connection between periodontal health and systemic health. In light of these findings, understanding the relationships between periodontal disease and other systemic diseases in the adult U.S population is more crucial than ever."
Find out if you are at risk for periodontal diseases by taking the Academy's risk assessment test. Referral to a periodontist in your area is available by calling 800-FLOSS-EM or visiting the AAP's website at http://www.perio.org.

Source:
American Academy of Periodontology 


Tags: دندان پزشکی جهان
منبع:  دکترفریباکرامت Dr.Fariba Keramat

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر