۴ فروردین ۱۳۸۵

اهداف سازمان بهداشت جهانی درمورد بهداشت دهان براي سال ۲۰۱۰

 

بهداشت دهان

بهره مندي از عمر طولاني توأم با سلامتي بدون همکاري و همياري اعضاء مختلف بدن امکان پذير نيست . عملکرد هر عضو بر فعاليت اعضاء ديگر اثر مي کند و اين مجموعه تأثير گذار بر يکديگر و تأثير پذير از محيط ، تآمين سلامت و تداوم زندگي فرد را بر عهده دارند

مجموعه دهان به عنوان دروازه ورود غذا ، آغازگر روند هضم و جذب غذا بوده و نقشي مهم در آماده سازي نيازمندي هاي غذائي انسان به عهده دارد . نظام بهداشتي درماني در کشور ما نه تنها در منطقه شرق مديترانه و شمال آفريقا بلکه در بين ساير کشورهای جهان از نظر ساختار ، پايداري ارائه خدمات ، گستردگي و وجود بستر مناسب سازماني و ارائه ادغام يافته انواع خدمات بهداشتي و درماني ، به عنوان يک نظام پويا ، با توانمندي هاي بسيار ، شناخته شده است .
با توجه به موارد فوق ، طرح بررسي وضعيت بهداشت دهان کودکان ايراني در چهار مقطع سني ۳ ساله ها ، ۶ ساله ها ،‌۹ ساله ها و ۱۲ ساله ها طراحي و اجرا گرديد.
۳  ساله ها : اولين آثار بيماري پوسيدگي دنداني ، در اين سن خود را نشان مي دهد ، آثار سندرم شيشه شير در اين سن آشکار مي شود ؛ تا کنون اطلاعات جامعي در خصوص ميزان شيوع و بروز پوسيدگي در دندان هاي شيري کودکان ايراني موجود نبوده است .
۶  ساله  ها : ابتداي زمان رويش دندان هاي دائمي و زمان مناسب براي ارزيابي شدت گسترش پوسيدگي در دندان هاي شيري است . ابتداي زمان اجراي طرح هاي بهداشت دهان براي دانش آموزان جهت انجام ارزيابي هاي اوليه است ؛ و رده سني مطلوب جهت تعيين شاخص پوسيدگي در مقايسه هاي بين کشوري است .

۹  ساله ها : انتهاي دوره تداوم دندان هاي شيري است ؛ زمان خوبي براي ارزيابي شدت پوسيدگي در دندان هاي دائمي است و زمان سنجش وضعيت اجراي طرح هاي بهداشت دهان  پس از اجراي طرح هاي مداخله اي براي دانش آموزان است .
۱۲  ساله ها : زمان خوبي براي ارزيابي شيوع و بروز پوسيدگي در دندان هاي دائمي و رده سني مطلوب جهت تعييين شاخص در مقايسه هاي بين کشوري است
.

اهداف سازمان بهداشت جهانی (WHO) در بهداشت دهان براي سال ۲۰۱۰

سن

 تا سال ۲۰۱۰

۶-۵ سال

۹۰٪ عاري از پوسيدگي

۱۲ سال

DMF* زير ۱

۱۸ سال

۱۰۰٪ دندان ها موجود مي باشد

۴۴-۳۵ سال

بيش از ۲٪ بي دنداني نباشد

۹۰٪ داراي حداقل ۲۰ دندان باشند

۶۵ سال و بالاتر

ميزان بي دنداني بيش از ۵٪ نباشد

و حداقل ۲۰٪ دندان سالم موجود باشد

* DMF : شاخص متوسط تعداد دندان هاي پوسيده،پرشده و غایب


http://asp.irteb.com/article/completeArticle.aspx?id=133


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر