۴ بهمن ۱۳۸۴

افزايش مدت اعتبار دفترچه هاى درمانى

مدير عامل سازمان تامين اجتماعى اعلام كرد:ظرف يك سال قبل از تاريخ درخواست با حداكثر يك ماه سابقه مدت تامين اعتبار ۶ماه، با بيش از يك ماه و كمتر از ۶ سابقه براى افراد حقيقى ۶ ماه و حقوقى ۱۲ ماه، ظرف دو سال قبل در تاريخ درخواست با بيش از ۶ ماه و كمتر از يك سال سابقه براى افراد حقيقى ۱۲ ماه و حقوقى ۲۴ ماه و با بيش از يك سال و كمتر از دو سال سابقه براى افراد حقيقى ۱۸ و حقوقى ۳۰ ماه، دفاتر بيمه تامين اعتبار خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: همچنين ظرف سه سال قبل از تاريخ درخواست با بيش از دو سال و كمتر از سه سال سابقه براى افراد حقيقى و حقوقى به ترتيب ۲۴ و ۳۶ ماه، ظرف ۴ سال قبل از تاريخ درخواست با بيش از ۳ سال و كمتر از ۴ سال سابقه براى افراد حقيقى و حقوقى به ترتيب ۳۰ و ۴۲ ماه، ظرف ۵ سال قبل از تاريخ درخواست با بيش از ۴ سال سابقه و كمتر از ۵ سال براى افراد حقيقى و حقوقى به ترتيب ۳۶ و ۴۸ ماه و ظرف ۶ سال قبل از تاريخ درخواست با بيش از ۵ سال سابقه تا آخرين برگ دفاتر بيمه تامين اعتبار خواهد شد. مددى افزود: تامين اعتبار دفاتر درمانى در خصوص بيمه شدگان كارگاه هايى است كه ليست حق بيمه خود را به روش جارى «ماهانه» ارائه مى كنند، در زمان درخواست (مراجعه) بيمه شده بايد در ليست دو ماه قبل از كارگاه موصوف داراى كاركرد باشد. همچنين در صورتى كه روش ارسال ليست به كارگاه دو ماه باشد بيمه شده بايد در ليست سه ماه قبل كاركرد داشته باشد. مدير عامل سازمان تامين اجتماعى در خصوص نحوه تامين اعتبار دفاتر بيمه بر مبناى گزارش بازرسى اظهار كرد: چنانچه از تاريخ آخرين بازرسى تا تاريخ مراجعه بيمه شده كمتر از سه ماه زمان و نام وى در گزارش بازرسى درج شده باشد، تامين اعتبار دفاتر درمانى ۶ ماه و در صورتى كه نام بيمه شده در دو گزارش بازرسى قبلى قيد شده باشد (به شرطى كه فاصله دو بازرسى حداقل ۹۰ روز باشد) تامين اعتبار دفاتر درمانى يك ساله خواهد بود. وى افزود: مدت تامين اعتبار دفاتر درمانى بيمه شدگان اختيارى، حرف و مشاغل آزاد و نويسندگان براساس نوع قرارداد و ميزان حق بيمه پرداختى سرانه درمان تا آخرين روز دوره پرداخت خواهد بود و با توجه به تغيير تعرفه هاى حق بيمه هاى آنها از ابتداى هر سال و جلوگيرى از اختلالات محاسباتى صرفاً در خصوص بيمه شدگانى كه حق بيمه خود را تا اسفند هر سال پرداخت كرده اند اعتبار دفاتر درمانى تا فروردين سال بعد منظور مى شود.

روزنامه شرق -سه شنبه ۴ بهمن ۱۳۸۴ - - ۲۴ ژانويه ۲۰۰۶ - سال سوم - شماره۶۸۲


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر