شرکت پرشور دندان پزشکان در تعیین سرنوشت حرفه ۷ مرداد ۱۳۹۰

شرکت پرشور دندان پزشکان در تعیین سرنوشت حرفه

ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایران - به دنبال آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، امروز سی ام تیر ماه ۱۳۹۰؛ انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران، جهت انتخاب هیأت مدیره و بازرسان دوره آینده جامعه دندان پزشکی، از ساعاتی قبل از 10 بامداد در سالن بیمارستان میلاد با حضورهمکاران دندانپزشک آغاز شد.


فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:
1- 11- مجمع عمومی
2- 11- هیئت مدیره
3- 11- بازرس
...
ب- هیأت مدیره
ماده 14- اعضای هیئت مدیره مرکب از 5 تا 9 نفر است که 3 نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
تبصره- جلسات هیئت مدیره حداقل هر یکماه یکبار تشکیل می شود و با حضور نصف اعضاء رسمیت   می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده 15- هیئت مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس یکنفر نائب رئیس و یکنفر مدیرعامل (عنداللزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخاب می نماید.
تبصره 1: رئیس هیئت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 2: امضای اوراق تعهدآور با رئیس هیئت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری باامضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب او نائب رئیس خواهد بود.
تبصره 3: چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیئت مدیره) درجلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 4: در صورت استعفاء، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده 16- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره قبلی تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 17- وظائف و اختیارات هیئت مدیره
1- 17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
2- 17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
3- 17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
4- 17- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی.
5- 17- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.
6- 17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.
7- 17-قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن.
8- 17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
9- 17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه.
10-17- تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.
11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.
12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.
13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.

ج- بازرس
ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19- وظائف بازرس به شرح زیر است:
1- 19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
2- 19- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
3- 19- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
4- 19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده 20- شرکتبازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.


حدود ۴ درصد دندان پزشکان در تعیین سرنوشت حرفه خود مشارکت کردند.
این میزان مشارکت تا کنون کم سابقه بوده است.

entekhabat-ida-0.jpg

هرچند نزدیک به هزارو صد نفر با نشان دادن کارت نظام پزشکی و گرفتن کارت معرفی نامه نام نویسی کردند ولی 992 همکار رأی دادند. بسیاری از شرکت کنندگان معتقد بودند که شرکت در این انتخابات بیش از آن که دغدغه صنفی یا علمی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی داشت.
کاندیداهای گروه "امید دندان پزشکان ایران" شامل دکترعلی تاجرنیا، دکتر بیژن اخوان آذری، دکتر محمد اسلامی، دکتر غلامرضا غزنوی، دکتر پوریا مطهری، دکتر همایون فراست، دکتر بهزاد فرخ زاد، دکتر عبدالجواد رحیم پور، دکتر امیر رضا رکن و بازرسان دکتر میترا میرمحمدی و دکتر شفیع جعفری با حد اکثر آرا انتخاب شدند.

آقایان دکتر باقرشهنی زاده و دکترعلی یزدانی و دکتر محمدحسین پدرام در مقام علی البدل رأی آوردند.

مجمع عمومی فوق العاده به علت نبودن وقت و طولانی شدن جلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات به تاریخی دیگر موکول شد. 
 برای اولین بار وزیربهداشت و معاون وزیر، نماینده ای به مجمع عمومی فرستاد.
حضور شهرستانی‌ها به خصوص از رشت و اردبیل و تبریز و شهرکرد چشم‌گیر بود.

entekhabat-ida-1.jpg


گروه‌های ائتلافی انتخابات
پیش‌گامان سلامتامید دندان‌پزشکان ایرانپیش‌گامان انجمن فردا
دکتر عباس هنردوست
دکتر سیدعلی اکبر مهدوی زاده
دکتر مجید حمیدی زاده
دکتر محمدرضا مهدی
دکتر رحیم قربانی بریس
دکتر قاسم رجب بلوکات
دکتر حامد توکلی

بازرسان
دکتر صدیقه شفیعی
دکتر محمد اسلامی
دکتر بیژن اخوان آذری
دکتر غلام‌رضا غزنوی
دکتر امیررضا رکن
دکتر عبدالجواد رحیم پور
دکتر علی تاجرنیا
دکتر همایون فراست
 دکتر پوریا مطهری
دکتر بهزاد فرخ زاد

بازرسان
دکتر میترا میرمحمدی
دکتر شفیع جعفری
دکتر باقر شهنی زاده
دکتر محمد حسین پدرام
دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
دکتر مهران نوربخش
دکتر ناصر آخوندان
دکتر فریبرز امینی
دکتر محمد حسین ارگانی
دکتر جمشید زمان
دکتر علی یزدانی - منفرد

بازرسان
دکتر سید کاظم نبوی
دکتر سید احمد موسوی

پیشگامان انجمن فردا, انجمن دندانپزشکان عمومی ایران, دکتر علی یزدانی, دکتر باقر شهنی زاده,

امید دندانپزشکی ایران, دکتر علی تاجرنیا, دکتر غلامرضا غزنوی, دکتر بیژن اخوان آذری,

پیشگامان سلامت, دکتر عباس هنردوست, سیدعلی اکبر مهدوی زاده,  مجید حمیدی زاده,  محمدرضا مهدی, رحیم قربانی بریس, قاسم رجب بلوکات,  حامد توکلی, فریبرز امینی,

نتیجه شمارش آراء انتخابات

تعداد کل شرکت کننده ۱۰۹۲ نفر
تعداد رای شمارش شده 
۹۹۲

هیأت مدیره
1-دکتر علی تاجر نیا 526 رای
2-دکتر بیژن اخوان آذری 504 رای
3-
دکتر پوریا مطهری 460 رای
4-دکتر محمد اسلامی 443 رای
5-
دکتر غلام‌رضا غزنوی 435 رای
6-دکتر همایون فراست 416 رای
7-دکتر بهزاد فرخ زاد 408 رای
8-دکتر عبدالجواد رحیم پور 380 رای
9- دکتر امیررضا رکن 355 رای
               
10- دکتر باقر شهنی زاده 346 رای
11-  دکتر علی یزدانی 322 رای
12- دکتر محمدحسین پدرام 304 رای

13- دکتر مهران نوربخش 274رأی
14-  دکتر ناصر آخوندان 259 رای
5-  دکتر مجتبی وحید 250 رای
16- دکتر فریبرز امینی 233 رای
17- دکتر حسین ارگانی 219 رای
18- دکتر جمشید زمان 205 رای 

 بازرسان
1- دکتر میترا میرمحمدی 420 رای
2- دکتر شفیع جعفری 417 رای


3- دکتر سید احمد موسوی 271 رای - علی البدل

4- سیدکاظم نبوی نژاد 251 رای 

انتخاب هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران, تیرماه1390


گزارشی کوتاه از یک همکار، درباره برنامه امروز انتخابات:

وارد سالن که شدم با جمعیتی روبه رو شدم که نسبت به سالهای گذشته واقعا بی سابقه بود. همکاران شهرستانی هم زیاد بودند در سالن که قدم می زدی لهجه ی شیرین یزدی و اصفهانی و آذری گوشت را نوازش می داد.همه مشغول خوردن و گپ زدن در مورد انتخابات بودند. جلو رفتم و با چند نفر از همکاران صحبت کردم. نظرات بیشتر نسبت به افراد بود تا فراکسیونی خاص، اما به طور کلی امید ها به " امید دندان پزشکی ایران" بود. همکاران بیشتر فضای انتخابات امسال را سیاسی می دیدند!
کم کم به سالن رفتیم.
در سالن همایش جایی برای نشستن پیدا نکردم دور تا دور سالن جمعیت ایستاده بودند.تعدادی از همکاران هم چون دیدند خیلی شلوغ است، رفتند. اگر نه تعداد رای می توانست بیشتر از اینها باشد.
گزارشات یکی یکی ارائه شد.
گزارش بازرسان جای تامل داشت!
دکتر عادلی چند باربه دکتر ارگانی تذکر دادند که لطفا مختصر و اصل مطلب را بفرمایید؛
و در انتها هم صحبت ایشان را قطع کردند!و گفتند وقت تمام شد.
ما که نفهمیدیم چه شد! اما گویا از نظر دکتر ارگانی کار هیئت مدیره قبلی در طول دوران مسئولیتشان خیلی شفاف نبوده! دکتر آخوندان اما توانست بهتر نقاط ضعف را مطرح کند. در اینجا ی جلسه فضای سالن قدری متشنج شد و گفتیم الان است که دندان پزشکان مثل نمایندگان مجلس به جان هم بیفتند! اما خوشبختانه جلسه خوب اداره شد و اتفاقی نیفتاد که سوژه به دست خبرنگاران بدهد! بالاخره ما شش سال درس خوانده ایم و مثلا قشر تحصیل کرده هستیم پس بهتر است رفتارمان هم نشانه ی شخصیت علمی مان باشد.
دکتر طاهریان هم از خانه هایی گفت که در شهرستانها قرار است خریداری شود.
بعد یکی یکی اسامی نامزدها خوانده شد و جلو آمدند که جمعیت حاضر در سالن آنها را ببینند.
اسم دکتر تاجرنیا که خوانده شد سالن یکپارچه ایشان را تشویق کردند و به راحتی می شد پیش بینی کرد که ایشان بیشترین رای را خواهد آورد. درمورد دکتر فراست و دکتر غزنوی هم همینطور بود. اما دکتر شهنی زاده که به قول همکاران لشکرکشی کرده بود و با انواع تبلیغات رنگارنگ، سالن را فرش کرده بود و چند روز بود با "پیشگامان انجمن فردا" اینباکس اس ام اس موبایل همه ما را هم پر کرده بودند! در مقایسه با دکتر تاجرنیا ،آنچنان تشویق نشد!
بعد گفتند به هر نفر یک برگ رای می دهیم وهر نفر یک برگ داخل صندوق بیاندازد. مراقب هستیم که تقلب نشود!
بعد شروع کردند به توزیع برگه‌ی رای. وسط کار برگ رأی کم آمد و گفتند داریم تهیه  می کنیم؛ البته طبیعی بود! پیش بینی این تعداد شرکت کننده با توجه به سال‌های قبل، قدری سخت بود.
به هر حال رأی مان را به صندوق ریختیم و بعد ناهار خوردیم و منتظر شمارش آرا ماندیم. کار تا عصر طول کشید و بیشتر همکاران رفتند. فضا در عین رقابتی بودن صمیمی بود. نتایج عصر اعلام شد و به تایید نامزدها رسید.
..  "امید دندان پزشکان ایران" رای آورد.


entekhabat-ida-2.jpg

گزارش برگزاری انتخابات 30 تیر 1390 

نقل از خبرنامه انجمن دندان پزشکی ایران

در16 اسفند سال 1386 که قرار بود در ساعت 10 انتخابات در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار شود، تا ساعت 11 فقط 120 نفر آمده بودند. ولی این بار در همان سالن در ساعت 9 صبح سالن مملو از دندان پزشک بود. در ساعت 10 سالن و راه رو پر شد. خوش بختانه هیئت مدیره با درایت تمام سالن مجاور را نیز آماده کرده بود . هر چند این نیز کارگر نیفتاد و تعداد زیادی از همکاران سر پا ایستادند. تعداد زیادی از همکاران نیز به علت کمی جا بناچار محل مجمع را ترک کردند.
در ساعت10:30 جلسه مجمع با سرود جمهوری اسلامی و کلام الله مجید شروع شد. دکتر دلورانی عضو هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران با شعر بوی باران ... شروع کرد. سپس دکتر عامری سروده ای از خود را خواند: « دست غیب از حرم یار پدیدار آمد» و گفت که قرار نبود در مجمع عمومی شرکت کند ولی بنا به فرمایش وزیر و معاون وزیر در جلسه مجمع عمومی حاضر شده است. وی هم چنین حضور دکتر ممتازمنش دبیر انجمن های علمی وزارت بهداشت را در جلسه اعلام کرد و با یادآوری روز 30 تیر، با ذکرخیری از آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، کلمات قصاری را از امام رضا خواند: (هرکه را دیدی، احساست این باشد که از تو بهتر است، تقوایش از تو بیش تر است.)
پس از سخنان شاعرانه و شیرین دکتر عامری، برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری شد و 4 نفر از همکاران برگزیده شدند. : دکتر قائم مقامی، دکتر عادلی نجفی، دکتر بیات، دکتر آشفته.
دکتر عادلی از سوی هیئت رئیسه مجمع اعلام کرد که در چارچوب دستورالعمل کار خواهند کرد. وی سپس دستور کار مجمع را اعلام کرد و از دکتر غزنوی رئیس هیئت مدیره انجمن خواست گزارشش را قرائت کند. وی به اطلاع مجمع رساند که در 5 شهر ایران، انجمن در حال خرید خانه ای برای انجمن دندان‌پزشکی ایران است (شهرهای رشت،اردبیل، تبریز، اصفهان و شیراز). دکتر غزنوی سپس تدارک خرید خانه های بیش‌تر و گسترش عرصه نفوذ انجمن به شهرستان ها را نوید داد.
در بخش مالی، دکتر غزنوی گزارش داد که حساب رسان مستقل تمام اسناد انجمن را بررسی کرده و وضعیت آن را مطلوب اعلام کرده اند.
پس از دکتر غزنوی، خزانه دار انجمن دکتر محمدرضا طاهریان اعلام کرد که در ابتدای شروع کار هیئت مدیره حدود 6/1 میلیون تومان ( 1683779 ریال)موجودی مالی انجمن بود و در حال حاضر این رقم به یک میلیارد تومان رسیده است.
گزارش بازرسان ابتدا توسط دکتر ارگانی و سپس توسط دکتر آخوندان خوانده شد. پس از گزارش بازرسان با توجه به کمی جا و دو قسمتی بودن سالن و ... قرار شد گزارش هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی فوق العاده انتقال داده شود.

entekhabat-ida-5.jpg

خانم دکتر توکلی نماینده وزارت کشور گفت که انتظار نداشت این همه دندان پزشک به مجمع عمومی بیاید و اعلام کرد که تمهیداتی اندیشیده شده است که به هر نفر فقط یک برگه رای داده شود تا رای گیری به درستی انجام شود
چون هر دو سالن پر شده بود و تعدادی از همکاران در راه پله ها ایستاده بودند، کار سازمان دهی انجام انتخابات دشوار شد. تعداد بالای شرکت کنندگان موجب شد عده ای از همکاران از رای دادن صرف نظر کرده و برگردند. بنا براین تعداد رای می توانست بیش از رقمی که به صندوق ریخته شد، باشد.

entekhabat-ida-3.jpg

شمارش رای - نتیجه انتخابات
  خواندن رای ها در 4 گروه مختلف انجام شد. در هر میز نماینده ای از یکی از گروه های انتخاباتی شرکت داشت. با شمارش رای و امضاء لیست ها، همه نامزدان بر درستی شمارش رای صحه گذاشتند و نتیجه از طرف همه نامزدان پذیرفته شد. با پایان گرفتن شمارش رای و مشخص شدن نتیجه رای گیری، جو بسیار دوستانه ای بر سالن شمارش رای حکم فرما شد. چنین برخوردی نشانه رشد یافتگی مدنی دندان پزشکان ایران است و باید از صمیم قلب به تک تک همکاران به خاطر برگزاری چنین انتخاباتی تبریک گفت
در ساعت 17:20 دقیقه، نتیجه شمارش رای توسط دکتر عادلی نجفی اعلام شد.

entekhabat-ida-6.jpg

تعداد کل رای 1092 رای
رای شمارش شده 992 رای

هیئت مدیره
1-دکتر علی تاجر نیا 526 رای   
2-دکتر بیژن اخوان آذری 504 رای
3-دکتر پوریا مطهری 460 رای
4-دکتر محمد اسلامی 443 رای
5- دکتر غلام‌رضا غزنوی 435 رای
6- دکتر همایون فراست 416 رای
7-دکتر بهزاد فرخ زاد 408 رای
8-دکتر عبدالجواد رحیم پور 380 رای
9- دکتر امیررضا رکن 355 رای

علی البدل
دکتر باقر شهنی زاده 346 رای
دکتر علی یزدانی 322 رای

بازرسان
دکتر میترا میرمحمدی 420 رای
دکتر شفیع جعفری 417 رای
   
دکتر سید احمد موسوی 271 رای - علی البدل 

نامزدان هیئت مدیره
دکتر محمدحسین پدرام 304 رای، دکتر مهران نوربخش 274، دکتر ناصر آخوندان 259 رای، دکتر مجتبی وحید 250 رای، دکتر فریبرز امینی 233 رای، دکتر حسین ارگانی 219 رای، دکتر جمشید زمان 205 رای،

نامزدان بازرسی
سیدکاظم نبوی نژاد 251 رای

مراحل مختلف انتخابات توسط بازرسان وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان مورد نظارت قرارداشت که نظر ایشان متعاقباً اعلام می گردد.

entekhabat-ida-4.jpgTags: انتخابات, انجمن دندان پزشکی, امید دندان پزشکان ایران
خبر از:  Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی
منبع:  ایردن
مطالب مرتبط:  اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران
انتخابات انجمن دندان‌پزشکی ایران، برای این صنف سرنوشت ساز است
اطلاعیه مجمع عمومی عادی انجمن دندان پزشکی ایران
تحولات جدید در انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران
اولین جلسه کارگروه انتخابات انجمن دندان‌پزشکی ایران
تجلی وحدت و درایت در انتخاب رئیس انجمن دندان پزشکی ایران

بازگشت به فهرست


دکترحمید عادلی نجفی
برنامه انتخاباتی باید مبتنی بر واقعیت‌هائی باشد که در طی دوره های گذشته حاکم بر سرنوشت گذشته بوده است. به دید من، در انتخابات قبل، بیش از 1% از همکاران در انتخابات شرکت نداشتند. آیا هیأت مدیره این وضعیت را بررسی کرد؟ دلیل عدم این مشارکت چه بود؟
25 هزار دندان‌پزشک داریم. حدود 300 نفر در انتخابات قبل و دوره قبل تر از آن شرکت کردند. اگر سه دوره قبل 300 نفر بود، چرا این رقم افزایش پیدا نکرد؟ چرا این تعداد اضافه نشد؟ چرا هیأت مدیره بعد نیز، با همین رقم و اعتبار کارش را آغاز کرد؟ چه تضمینی هست که انتخابات بعدی هم سرنوشت کمّی تعداد شرکت کنندگان را مثل انتخابات قبلی نداشته باشد؟
ما در اساس نامه، صحبت از این داریم که حافظ و پوشاننده حقوق اعضاء باشیم. برای چه کسی؟
نام گفتاورد
دکترعلی صدرعاملی

پنج شنبه روز انتخابات بود؛ انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران. شور و حالی داشت! در تمام مدت من به یاد سالهای اولیه و پیدایش آن میافتادم. همه با حد اکثر توان خود میکوشیدند تا جامعه ای از دندانپزشکی به وجود آید. امروز نیز هز کس که در این جمع چشمگیر شرکت کرده بود تنها برای انتخاب مسئولینی برای دوره جدید اداره جامعه و ادامه خدمات دوره قبلی بود. لیست های جمعی و معرفی نامه شخصی بود که پخش میشد. همه گفتگوی انتخاب و انتخابات جامعه بود و آنجه در دوره قبل انجام یافته بود. مخصوصا به شکلی مشخص از گردش مالی دوره قبل و اینکه هیئت مدیره برای اولین بار شاید در میان همه این چنین جوامع درکشور، عملکرد مالی دوره خود را به یک شرکت حسابرسی رسمی کشور داده بود تا آنرا حسابرسی و آماده برای در دیدگاه همه همکاران گذاشتن کنند.
چه نیکو، چه پاک، چه خارج از هر گونه تردید.
به هر حال انتخابات انجام شد. نتیجه نشان داد که همکاران درست مینگرند، آنطور که شایسته است ارزشیابی میکنند و بهترین ها را برای خدمت به جامعه دندانپزشکی ، دندانپزشکان و خود انتخاب میکنند. به عنوان عضو کوچکی که در سالهای اولیه، آنزمان که جامه نهال کوچکی بود و تازه کاشته میشد و سالها شب و روز در ساختن و پرداختن آن سهمی دارد به همه همکاران عزیز شادباش میگوید.

نام گفتاورد
irden
نظرات برخی همکاران در شبکه اجتماعی:


دکتر حامد اسماعیلیون
به دوستان ام در این لیست تبریک می گویم و امیدوارم قدر این پیروزی مطلق و اعتماد عمومی را بدانند.


Fahi Abr
فقط بزن بزن نداشت البته! و اینکه فضا بسیار کم بود،ظرفیت این همه آدمها رو نداشت.بسیاری رو دیدیم که می گفتن بریم بابا،ولش کن! چون برگه رای نبود.مثل وقتی بود که دم مسجد نذری می دن.مردم ازدحام میکنن،از سر و کول هم بالا می رن! اصلا نمی دونستن با چه روشی می خوان رای گیری کنن.همونجا سه تا تصمیم گرفتن.واسه هیچ کدوم تمهیدی نیاندیشیده بودن.هر کسی یه برگه ورود داشت باید با اون رای میداد.ناظر وزارت کشور می گفت هر کسی می تونه برگه رایشو به کس دیگه ای بده و یک نفر چند تا رای تو صندوق بندازه! معترضین گفتن تقلب می شه،قرار شد با کارت نظام رای بدن. . . . محشری بود!


دکتر سیامک شایان امین
وقوع این محشر شاید به این دلیل بود که حتی خود برگزارکنندگان انتظار چنین استقبالی رو نداشتند و حسابی غافلگیر شدند.
روز پنج شنبه انتخابات انجمن دندان‌پزشکی ایران با استقبال بی نظیر همکاران دندان‌پزشک برگزار شد. حضور جمعیتی بالغ بر هزار نفر حتی خود برگزارکنندگان را غافلگیر کرد. پس از انجام رای گیری و شمارش آرا لیست امید دندان‌پزشکی ایران توانست پیروز مطلق این انتخابات باشد.امیدواریم فاتحان این انتخابات بتوانند جواب اعتماد همکارانشان را به بهترین نحو پاسخ دهند


دکتر پوریا مطهری
بعد از انتخاب:
دوستان عزیز از لطف و اقبال شما به خودم سپاسگزارم. امیدوارم قادر به پاسخگویی به حُسن نظرتان باشم. پوریا مطهری

قبل از انتخاب:
دوستان و همکاران دندانپزشک عزیزم سلام
حضرت حافظ می فرماید که "آری به اتفاق جهان میتوان گرفت"
البته قصه حافظ ،قصه حُسن و ملاحت است اما در همه چیز این موضوع صدق می کند. اغلب شما با افکار و نوع نگاه من به زندگی اجتماعی آشنا هستید و میدانید که تا چه حد باورمند به روابط جمعی هستم (از فیس بوکم هم این موضوع پیداست!!!). تصمیم گرفته ام تا نامزد انتخابات هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شوم و در این راه تکیه ام بر شما دوستان نازنینم است. می دانید که جنگ طلب نیستم و با همه یک سره بر سر صلحم. میروم تا شاید آتش دعواهای بی دلیل حرفه بیش از این شعله ور نشود، تا شاید بتوانم آنانی را که به هم تندی می کنند در کنارهم نشانم که دو روز دنیا را دریغ است به نشاندن درخت دوستی نگذرانیم. در این راه در کنارجمعی از دوستان هستم که به جای خود معرفی شان خواهم نمود.خوشحال می شوم اگر در این باب با من گفتگو کنید. سرافرازم خواهید کرد اگر در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 30 تیر به سالن غرضی بیمارستان میلاد تشریف آورید. آرا شما باعث افتخار من خواهد بود. یکا یکتان را دوست دارم.
قربانتان
پوریا

Farshad Kermanian
Dear Dr. Motahhari. You know that I do not know much about dentistry but as I know you as one of the big shots in the field and your outstanding personality, I am confident that you will prove your loyalty, prosperity and dignity to all other members in your association. Therefore, I wish you the best of luck, prsperity along with success in your upcoing crucial responsibility. So, BREAK A LEG!

دکتر علی یزدانی
خدایا میخواهم با عملم با تو صحبت کنم نه با زبانم.


دکتر همایون فراست
خواهم آمد سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند
هر کلاغی را ، کاجی خواهم داد. مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد . . . آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت . . . نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت
با تشکر از همه دوستانی که گروه "امید دندانپزشکی ایران" را برگزیدند و به ما اعتماد کردند و باعث پیروزی کامل این لیست در انتخابات شدند. امیدواریم بتوانیم در جهت حفظ و ارتقاء هویت حرفه ای و اعتلاء علم دندانپزشکی کوشا و موفق باشیمدکتر محسن مختاری
این انتخابات به درد تهرانی ها میخورد برای شهرستانیها هیچ فرقی نمیکند انجمن باشد یا نباشد بعداز انتخابات هم دست نشانده هایشون به صورت مشروطه سلطنتی به عنوان شاخه انجمن به کار شان ادامه میدهند واز این طریق برای رانت خواری وپیشبرد اهداف شخصی استفاده مینمایند به امید روزی که این انتخابات چه در مرکز وچه در شهرستانها به صورت کاملا ازاد وبا هدف پیشبرد اهداف جمعی برگزار گردد


دکتر ناصر آخوندان
یه چندوقتی که پیامک هایی رو دریافت می کنیم که کلی خط و نشون کشیده که هیات مدیره گفته تا فلان-روز باید حق عضویت بدین تا فلان ساعت باید کاندیدا بشین و الا باید کف دستتونو دراز کنین و هیات مدیره با خط کش شما رو می زنه و شما هی باید بگین آقا تورو خدا ببخشین. ولی اون خط کش چوبی رو بیشتر خیس می کنه و می زنه تا کف دستت ورم کنه و کرخ بشه و دیگه دردی رو احساس نکنی و عوض گریه و التماس می خندی. دستتات خون آلود شده ولی می خندی و اون بیشتر عصبانی می¬شه و کنترل خودشو از دست می ده و تو باز هم می خندی.
اولا تهدید و تنبیه ممنوع شده و دوماً ما تو اون ساختمون نیستیم که زودی حق عضویتمونو بدیم و زودی ام کاندیدا بشیم شاید راه ما دور باشه و برای جلوگیری از آلودگی هوا، بخوایم خودمونو با الاغی، شتری یا چارپای نجیبی به قصر طلایی شما که صندلیای زرین داره برسونیم. شما نمی دونین که سفر با چارپایان در این دور زمونه چقدر سخته. دیگه علوفه گیر نمی آد باید پفک نمکی و چی توز به این زبون بسته بدی تا حرکت کنه. تازه بعد از تحمل این همه سختی سفر، وقتی به در قصر زرین رسیدی می گن وقت تمومه. می-خواستی ثبت نام اینترنتی بکنی. خوب آدم به کی بگه؟ بابا شما مگه نمی خواستی منو ببینی و مصاحبه علمی بکنی بفهمی چند مرد حلاجم؟
به هر دری می زنی صدتا نوشته از قانون میاری که این کار خلاف اساسنامه اس ولی میگن مرغ یه پا داره. همون که گفتیم. صبرت لبریز می شه مگه این صندلیا چه خاصیتی داره که هرکه روی اون نشست حتی واسه قضای حاجت نمی خواد از رو اون بلند شه و می ترسه یکی دیگه جاشو بگیره، چرا اینقدر می ترسی؟ قانون انتخابات تو رو سه سال اجازه داده رو اون صندلی بشینی. خوب اگه دوباره ام اجازه داد می تونی سه سال دیگه ام رو اون بشینی. حالا چرا خودتو به اون طناب پیچ کردی؟ و برای دیگران خط و نشون می کشی؟ مثل دفعه قبل که انتخاب شدی خونسرد باش هرچه پیش اومد قبول کن حالا چرا اینقدر به فکر بده بستون افتادی؟
ما 25هزار تا دندانپزشکیم آخه پارلمان سیصد و چند نفری یعنی چه؟
ما یه ملت 75 میلیونی هستیم پارلمانمون دویست و پنجاه ،شصت نفرن. چین کمونیست با 1/5 میلیارد جمعیت مگر پارلمانش چند نفرن؟ خودمون این بده بستون ها برای رای آوردن؟
حالا این جمعیت عظیم 6 ماه یه مرتبه ام که بخوان دور هم جمع بشن، مخارج خوردوخوراک و هتلشون از کیسه چه کسی باید خرج بشه؟ آدم ها رو به لفت و لیس عادت بدیم تا آدم ما بشن؟
ترکیب هیات مدیره ام که انتصابی - انتخابی شده. 9 نفر از طریق انتخابات داخل بشن و ده نفر روسای هیات-مدیره انجمن های تخصصی انتصابی وارد بشن. چرا؟ رنگ خون آدم ها با هم فرق داره؟
چرا از انتخابات می ترسید؟چرا زیباترین کاری که برای N.G.O ها وجود داره رو می خواهید از بین ببرید؟ بازم بده بستون در کار؟


دکتر باقر شهنی زاده
برنامه پنج ساله "پیشگامان انجمن فردا" برای توسعه، ترقی و پیشرفت دندانپزشکی کشور - مورد حمایت و تأیید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران*

در حال بارگذاری برای پخش


در حال بارگذاری برای پخش


* ایردن: این برنامه در پیام بعدی همین تالار آمده است

bigbang.png (14.85 کیلوبایت)
نام گفتاورد
حبیبی - کارمند نظام پزشکی
این را جهت اطلاع کسانی میگویم که ژست دفاع از صنف میگیرند ولی برای حفظ منافع شخصی یا ترس حتی جرات اظهار نظر ندارند ، انصافا در دوره قبلی سازمان نظام پزشکی که دکتر تاجرنیا همراه با استاد ارجمند آقای دکتر بیات در شورایعالی نظام پزشکی بودند میدیم که چگونه با منطق و جدیت در مقابل سکوت اکثریت اعضا از رئیس کل سازمان آقای دکتر صدر از جامعه پزشکی بخصوص جامعه دندانپزشکی دفاع مینمودند.
یقین دارم اگر در انتخابات سال 87 نظام پزشکی دکتر تاجرنیا را رد صلاحیت نمیکردند ایشان حتما رای بالای رو کسب میکرند.
بنده از صمیم قلب انتخاب دکتر تاجرنیا را تبریک میگویم .
نام گفتاورد
irden

برنامه پنج ساله ”پیشگامان انجمن فردا“ برای توسعه، ترقی و پیشرفت دندان پزشکی کشور

مورد حمایت و تأیید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

دست در دست هم دهیم به مهر
حرفه خویش را کنیم آباد

موفقیت هر انجمن در گرو همدلی، انسجام، عشق، ایمان به راه و اعتقاد به آرمان اکثریت اعضای آن انجمن است. ما کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران، ضمن پذیرش نامزدی هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، خود را به رعایت مفاد مندرج زیر ملزم میدانیم و به آن تا آخرین لحظه پایبند خواهیم بود.
آرمان ما: رشد و اعتلای حرفه دندانپزشکی در سایه انسجام، احترام متقابل و مشارکت جمعی و حداکثری، و تمکین خواست اکثریت در چارچوب اساسنامه انجمن دندانپزشکی ایران میباشد:
1- ایجاد سازمان نظام دندانپزشکی
2- تسلیم لایحه تفویض کامل اختیارات صدور پروانه مطب دندانپزشکان در سراسر کشور به سازمان نظام دندانپزشکی.
3- تأسیس و نظارت بر مرکز برگزاری همایش های دندان پزشکی کشور از طریق تأسیس شرکت سرمایهگذاری سهامی عام و واگذاری سهام آن به دندانپزشکان سراسر کشور به این صورت که کلیه انجمن های دندان پزشکی بر اساس پروژه تدوین آیین نامه مالی اداری در این مرکز مستقر شوند (این پروژه از زمان تصویب اساسنامه جدید که این هدف را در برمی گیرد حداکثر سه سال بعد به بهرهبرداری برسد). در اساس نامه مرکز همایش، انجمن بازرس و ناظر خواهد بود.
4- تهیه و تنظیم و تدوین آیین نامه های بهداشتی مرکز درمانی دندان پزشکی و نظارت مشترک بر حسن اجرای قوانین ناظر بر بخش دولتی و حقوق اعضای انجمن مادر از طریق انجمن مذکور.
5- مشارکت در تنظیم و برنامه نویسی کوریکولوم های آموزشی دوره های عمومی و تخصصی دانشکده های دندان پزشکی کشور با همکاری دبیرخانه آموزشی دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، متناسب با پروتکلهای پیشرفته جهانی.
6- تأسیس و نظارت بر مرکز تحقیقات و پژوهش مواد، محصولات و تجهیزات دندانپزشکی، با اختصاص بودجه از طریق واریز مالیات دندانپزشکان به حساب این مرکز، انتخابات هیات امنا و هیات مدیره آن از بین نخبگان محقق دانشگاهی، طبق جدول ضوابط و آیین نامه های مضبوط در قانون.
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه لوایح و طرح های مربوط به قوانین، آیین نامه، بخش نامه ها، مقررات مربوط به دندانپزشکی به کلیه مراکز دولتی، غیردولتی و نظارت بر اجرای آن و تصویب قانون نظارت انجمن مادر بر موضوع حوزه کلیه وظایف اساسی توسط قانونگذار.
8- در حوزه صنفی برای تأمین حقوق فردی و جمعی اعضاء با تسلیم پروژه های اجرایی و قانونی ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب نهاد این اساسنامه در تشکیل:
- شرکت تعاونی مسکن دندانپزشکان
- باشگاه فرهنگی ورزشی دندانپزشکان
- مراکز توریستی ویژه دندانپزشکان
هرکدام از مراکز مذکور از نظر حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی ویژه دندان پزشکان اداره می شود و انجمن در اساسنامه آن سمت بازرس خواهد داشت.
9- تشکیل "دادگاهها و دادیاریهای انتظامی بررسی شکایات از دندانپزشکان" و تسلیم این بخش از قانون از سوی سازمان نظام پزشکی به انجمن مادر با ارسال لایحه مبنی بر اصلاح قانون توسط قانونگذار.
10- تشکیل "سازمان امور بین الملل دندانپزشکان" که به طور سازمانیافته ارتباط انجمن مادر را با کلیه انجمنهای فراگیر دندانپزشکی برقرار و از این طریق زمینه مسافرتهای علمی را طراحی و برنامهریزی کند.
11- تشکیل "سازمان انتشارات و تبلیغات دندانپزشکان" این سازمان موظف است که مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی، انتشار کتب، چاپ پایان نامه ها، عقد قرارداد با مراکز انتشاراتی جهان برای اشتراک مجلات سراسر کشور برای دندانپزشکان، آموزش نحوه مطالعات و تحقیقات و انتشاراتی جهان و اخذ مجوز انتشار همزمان مجلات بین المللی در داخل کشور و چاپ مجدد کتب خارجی را به عهده گیرد.
12- تشویق، ترغیب، همکاری و ایجاد تسهیلات در برگزاری کنگره و همایش و برنامه های علمی انجمن های دندان پزشکی کشور، طرح ساماندهی جدول برگزاری کنگره ها با حفظ و احترام به استقلال انجمن های دندانپزشکی از طریق ایجاد مرکز همایش ها.
13- جمع آوری اطلاعات جامع از دندانپزشکان و دندانپزشکی کشور درباره مشکلات، شناخت نیازها و طراحی اولویت ها و اعلام طرح زمان بندی اجرای پروژه های حوزه موضوعات مذکور مانند ساماندهی تأسیس درمانگاه ها، طراحی و همکاری در تأسیس مطب ها، نظارت بر تولیدات و واردات کالای دندانپزشکی.
14- بررسی و تطابق مدارک علمی صاحبان مشاغل علمی وابسته به دندانپزشکی و تسلیم پروژه عملیاتی آن برای اجرا به واحدهای تابعه بخش دولتی مانند نظارت بر لابراتوارهای دندانسازی، پرستاران دندانپزشکی و مربیان بهداشت دندانپزشکی.
15- تشکیل "کمیسیون مشترک انجمن دندان پزشکی ایران و اداره کل آموزش جامعه پزشکی کشور" برای بررسی متون علمی برنامه های آموزشی سراسری، کنگره، همایش ها، بازآموزی های مدون، کارگاه ها، دوره های کوتاه و درازمدت جهت صدور امتیاز آموزش مداوم و مدون.
16- تشکیل "سازمان خیریه دندانپزشکان"، ارتباط منسجم و یکپارچه برای تقسیم منابع مالی و انسانی برای کمک به نیازمندان در کلیه سازمانها، خیریه ها و دوائر تحت پوشش بخش دولتی و غیردولتی. آیین نامه اجرایی تشکیل سازمان خیریه دندانپزشکان به تصویب مجمع عمومی فوق العاده دندانپزشکان ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب اساسنامه خواهد رسید.

با شرکت در انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران در سرنوشت حرفه ای خود شرکت کنیم!

پنجشنبه 30 تیر 1390 / بیمارستان میلاد، سالن دکتر غرضی
www.igda.ir

barnameh-5saleh-pishgaman.gif (30.14 کیلوبایت)
نام گفتاورد
دکترمحمدعلی افتخاری
نتیجه انتخابات گویای بسیاری از مسائل است که میباید مجموعه کاندیداها به آن توجه کنند
نام گفتاورد
محمد
بر اساس شنیده ها، امروز در محل انجمن دندان پزشکی جلسه مهمی تشکیل شده، نه برای کارهای مهم انجمن و یا شروع به کار مدیران جدید، بلکه برای رسیدگی به شکایت عده ای از دوستان که نتیجه انتخابات رو قبول ندارند! بعضی ها با همه شعارهای «تبعیت از نظر اکثریت»، تحمل پذیرش باخت رو ندارند! به هر حال نماینده ی دو وزارتخانه در این مورد می توانند نقش مهمی داشته باشند. باید منتظر شد و نتیجه را دید!
نام گفتاورد
انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
انجمن دندان پزشکی کودکان ایران ضمن تشکر از حضور پرشور همکاران، انتخاب شایسته اعضای محترم هیئت مدیره جدید را تبریک گفته و آرزوی موفقیت آنان را در پیشبرد اهداف انجمن دندان پزشکی ایران را داریم.
نام گفتاورد
انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
انجمن علمی پریودونتولوژی ایران از همه همکارانی که با حضور آگاهانه خود در انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران شرکت نمودند سپاسگزاری نموده و ضمن تبریک به منتخبین محترم تلاش هر چه بیشتر را برای تحقق اهداف تبیین شده خواستاریم.
نام گفتاورد
انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران
انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران، مجداً از حضور پرشور همکاران در انتخابات 30 تیر سپاس گزاری کرده و صمیمانه در خواست همدلی و حمایت از منتخبین را دارد. از آن ها که اختلاف سلیقه داشتند می خواهیم گذشته را فراموش کرده و برای سربلندی و پیشبرد حرفه، یکپارچگی را ارج نهاده، گذشته را چراغ راه آینده قرار دهند.
نام گفتاورد
انجمن اندودنتیست های ایران
انجمن اندودانتیست های ایران ضمن تشکر و قدردانی از دندانپزشکان عزیز به دلیل حضور آگاهانه در انتخابات اخیر و عرض تبریک و آرزوی موفقیت به هیئت مدیره منتخب، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری اعلام می دارد.
هیئت مدیره انجمن اندودنتیست های ایران
نام گفتاورد
انجمن پروستودنتیست های ایران
انجمن پروستودانتیست های ایران، با سپاس از کلیه دندان پزشکان برای شرکت در انتخابات IDA، به کلیه اعضاء هیئت مدیره جدید تبریک می گوید و به ویژه انتخاب مجدد 2 عضو برجسته این انجمن را در هیئت مدیره شادباش می گوید.
نام گفتاورد
انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران ضمن عرض شادباش به هیئت مدیره جدید انجمن دندان پزشکی ایران، از کلیه همکاران به خاطر حضور پر شور در انتخابات اخیر تشکر نموده، آمادگی خود را جهت همکاری با هیئت مدیره منتخب اعلام می نماید.
نام گفتاورد
دکترحمید عادلی نجفی
کمیته انتخابات می‌بایست از خیلی قبل سازمان‌دهی می‌شد. حتی در انتخابات کشوری رای‌گیریon line می‌تواند وجود داشته باشد و جای شبهه هم باقی نگذارد. سیستم دستی مربوط به گذشته است.
*گزارشات هیئت مدیره بسیار ضعیف بود. دکتر طاهریان نیاز به یک power point داشت. اگر گزارش درست به نمایش گذاشته می‌شد دیگر جائی برای گزارش بازرسان باقی نمی ماند.
* انتخابات در اصل هیچ مشکلی نداشت ولی اشتباهاتی هم وجود داشت.
*در چند دوره قبل، حداکثر 300 نفر می‌آمدند. اما در سال 1372 از حدود 6000 نفر دندان‌پزشک- کل دندان‌پزشکان کشور در آن تاریخ – تعداد 1062 نفر شرکت کردند. چرا این اتفاق می افتد؟
نام گفتاورد
جامعه اسلامی دندان پزشکان


بیانیه جامعه اسلامی دندان‌پزشکان
وجود انجمن‌های علمی-صنفی و تشکل‌های مدنی از جمله نیازهای ضروری یک جامعه و باعث قوام و استحکام رابطه دولت و ملت است. این نهادها چنان‌چه از اعتبار و جایگاه مناسب برخوردار باشند، ضمن پرکردن شکاف حاکمیت با مردم، نقش مهمی در ثبات جامعه ایفا نموده و می‌توانند بخش مهمی از مسئولیت‌های دولت در اداره کشور را به عهده بگیرند.
در این بین، جایگاه انجمن‌های علمی-صنفی گروه پزشکی بسیار ویژه و خاص است. چه این‌که بر اساس نظرسنجی‌ها و آمار به دست آمده، جامعه پزشکی در میان سایر حرف و مشاغل حتی قشر فرهنگی و روحانی، از بالاترین اعتماد در بین مردم برخوردار بوده و اولین گروه مرجع در بین گروه‌های اجتماعی است که به طور طبیعی، دولت‌مردان بایستی مواجهه مناسب با ایشان را در دستور کار قرار دهند.
جامعه دندان‌پزشکی کشور در چند سال اخیر، علی‌رغم ضعف موجود در مدیریت کلان و برنامه‌ریزی دندان‌پزشکی کشور در نهادهای دولتی از انسجام بسیار خوب و والایـی برخوردار بوده است. انجمن دندان‌پـزشکی ایران (انجمن مادر) در کنار 11 انجمن تخصصی دیگر، ضمن برگزاری منظم کنگره‌ها، همایش‌های علمی و نشریات پژوهشی، با حضور مستمر و مؤثر در مراکز مختلف مشورتی و تصمیم‌گیری، توانسته است نقش ویژه‌ای را در بین سایر انجمن‌های گروه پزشکی ایفا کند. ماحصل این تلاش‌ها به ارتقاء جایگاه علمی در دنیا و نیز اعتبار بالای آن در مجامع صنفی بین المللی و شناخته شدن آن به عنوان یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های دندان‌پزشکی در سطح منطقه و جایگاه ویژه آن در فدراسیون جهانی دندان‌پزشکی (FDI) است.
جامعـه اسلامی دندان‌پزشکان، در سنوات گذشته با توجه به جایگاه رفیع انجمن دندان‌پزشکی، فارغ از این‌که در سطح هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی چه افرادی حضور داشتند، با هدف ایجاد همدلی در مجموعه دندان‌پزشکی کشور و تلاش در جهت حذف تنش‌های قبلی که موجب اتلاف انرژی و توان دندان‌پزشکان می‌گردید، سعی نموده است که همراه با کلیه انجمن‌های علمی و تخصصی، موجبات تقویت انجمن دندان‌پزشکی ایران را به عنوان خانه دندان‌پزشکان تقویت نماید و نتیجه این تلاش و همراهی، موجب گردید که با ایجاد روحیه همکاری و همبستگی در انتخابات گذشته حضور آحاد دندان‌پزشکان کشور با رشد بیش از چهار برابر نسبت به انتخابات قبلی، همه سلایق در آن شرکت نمایند تا در نتیجه هیئت ‌مدیره منتخب با قاطعیت بیش‌تری بتواند به‌ عنوان نماینده دندان‌پزشکان در تصمیمات کلان کشوری اثرگذاری داشته و منافع آن‌ها را پاس بدارد.
جامعــه اسلامـی دندان‌پـزشکان ضمن تبـریک به منتخبـان محتــرم هیئت ‌مدیـره انجمن، در انتخابـات اخیــر انجمن دندان‌پـزشکـی با ترکیبی از چهره‌های با سابقـه و جوان از گـرایش‌هـای مختلف صنفی و مقبول جامعـه دندان‌پـزشکی که توانستند با کسب اعتماد اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انجمن دندان‌پزشکی ایران، مسئولیت اداره انجمن را به عهده بگیرند نیز انتظار دارد با دقت نظر و انجام وظایف قانونی و تقویت هیئت مدیره و ارتقای جایگاه انجمن دندان‌پـزشکـی ایران، بکوشند تا ضمن ادامه و شتاب حرکت رو به رشد گذشتـه، از ایجاد حساسیت در نهادهای بین‌المللی مرتبط نیز جلوگیـری شود.
متاسفانه در همین مدت شاهد هستیم که این اجتماع و همبستگی به مذاق دو گروه خوش نیامده است: گروهی که به دلیل جایگاه دولتی و مسئولیت در مصادر اجرایی، اقتدار و اعتبار تشکل‌های علمی-صنفی را در تعارض با افزایش اختیارات خود می‌بینند و یک گروه اجتماعی ضعیف، تابع و بی‌هویت را طلب می‌کنند و گروهی دیگر که با پیروی از کیش شخصیت، خودکامگی و تمامیت‌طلبی، چونان قطره‌ای از پیوستن به دریای همدلی و همبستگی جامعه دندان‌پزشکی خودداری کرده و جامعه دندان‌پزشکی را فرمان‌بردار خود می‌خواهند. ابزار گروه اول استفاده از اختیارات قانونی، فراقانونی و دخالت دادن دیدگاه‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های غیرسیاسی و ابزار گروه دوم، ایجاد فضای تنش، تخریب، هوچی‌گری و سوار شدن بر موج دروغ، نیرنگ و فریب است و عجیب این‌که این دو گروه علی‌رغم دیدگاه‌های متفاوت ایدئولوژیک در یک امر با هم همراه شده‌اند و آن تضعیف نقش گروه‌های اجتماعی و تهدید ساز و کارهای دموکراتیک در فضای جامعه است. جامعه اسلامی دندان‌پزشکان در چند سال گذشته با پرهیز از ورود به دسته‌بندی‌های صنفی-حرفه‌ای سعی کرده است مصلحت عام و منافع دندان‌پزشکی کشور و همکاران را دنبال نموده و با حضور خود منافع عمومی جامعه دندانپزشکی را مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد.
در همین راستا، در وهله اول نسبت به تصمیم‌گیران اجرائی کشور یادآور می‌شویم، مراقب باشند که برخی اختلاف سلایق و یا قرابت‌های مقطعی، ایشان را از دایره عدالت و انصاف خارج ننموده و خدای ناکرده سرنوشت بزرگ‌ترین و با سابقه‌ترین تشکیلات علمی-صنفی گروه پزشکی را در معرض تحدید و تهدید قرار ندهند.
از طرف دیگر به آن دسته از افرادی که با حضوری مداوم در بخش کوچکی از جامعه دندان‌پزشکی به دنبال ایجاد تنش بوده و اعتماد و همبستگی جامعه دندان‌پزشکی را بر نمی‌تابند، توصیه می‌نماییم که حفظ منافع دندان‌پزشکان را در اولویت خود قرار دهند و بدانند که ادامه روند ترویج فضای تفرقه و تهمت پراکنی نه تنها موجبات از دست رفتن منافع جمعی دندان‌پزشکان خواهد شد، بل‌که آنان نیز خود از این شرایط سودی نخواهند برد و نهایتاً مطرود قاطبه جامعه دندان‌پـزشکی کشور خواهند گـردید.
جامعـه اسلامی دندان‌پـزشکان

نام گفتاورد
یک دندان پزشک
به قرار اطلاع حاصله، آخرین هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران هفته پایانی اسفند 1391 کتباً مورد تأیید مقامات مربوطه قرار گرفته و دو نفر از منتخبین آقایان دکتر علی تاجرنیا و دکتر امیررضا رکن از هیأت انتخابی رد صلاحیت شدند.
نام گفتاورد
نام گفتاورد
 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر