کنگره 12 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1391

دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران، آبان ۱۳۹۱ در تبریز برگزار می شود.
ویترین دندان پزشکی
برچسپ: انجمن دندان پزشکی ترمیمی, دانشکده دندان پزشکی تبریز, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 3792

بازگشت به فهرست