همایش 4 کشوری آموزش علوم پزشکی | اردیبهشت 1392

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی  9 تا 11 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: دانشگاه علوم پزشکی تهران, اخلاق پزشکی, مدیریت آموزشی
تعداد نمایش ها: 1090

بازگشت به فهرست