کنگره 5 بین المللی پزشکی هسته ای کشور | اردیبهشت 1392

پنجمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای کشور همزمان با کنگره آموزشی تکنولوژیست های پزشکی هسته ای 11 تا 13 اردیبهشت 1392 در هتل همای شیراز برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی

برچسپ: پزشکی هسته ای, دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تعداد نمایش ها: 1104

بازگشت به فهرست