سمینار سراسری مدیریت درد | اردیبهشت 1392

سمینار سراسری مدیریت درد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 17 و 18 اریبهشت 1392 در سال اقبال بیمارستان نمازی شیراز برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: مدیریت درد, دانشکده دندان پزشکی شیراز, کنترل درد
تعداد نمایش ها: 894

بازگشت به فهرست