کنگره 2 سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران | مهر 1392

دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران 10 تا 12 مهر 1392 در تالار این سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: باکتری شناسی پزشکی, دانشگاه شهید بهشتی
تعداد نمایش ها: 1346

بازگشت به فهرست