همایش 6 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی | آبان 1392

ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1 تا 3 آبان 1392 یه میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: یادگیری الکترونیکی, علوم پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تعداد نمایش ها: 1024

بازگشت به فهرست