کنگره 12 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران | مرداد 1392

دوازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران، 30 مرداد تا 1 شهریور 1392 در دانشکده دندان پزشکی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن دندان پزشکی کودکان, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 5518

بازگشت به فهرست