کنگره 13 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1392

سیزدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 1 تا 3 آبان 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن دندان پزشکی ترمیمی, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1549

بازگشت به فهرست