کنگره 13 انجمن علمی پریودنتولوژی ایران | آبان 1392

سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران 8 تا 10 آبان 1391 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن پریودنتیست ها, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4216

بازگشت به فهرست