کنگره 54 انجمن دندان پزشکی ایران | اردیبهشت 1393

پنجاه و چهارمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران، 16 تا 19 اردیبهشت 1393 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن دندان پزشکی ایران
تعداد نمایش ها: 4436

بازگشت به فهرست