همایش 15 آموزش علوم پزشکی | اردیبهشت 1393

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 9 تا 11 اردیبهشت 1393 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در پردیس بین الملل شهید صدوقی یزد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: آموزش علوم پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی یزد
تعداد نمایش ها: 687

بازگشت به فهرست