کنفرانس 6 سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران | اردیبهشت 1393

ششمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران 25 و 26 اردیبهشت 1393 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن مهندسی پزشکی, سلامت الکترونیک
تعداد نمایش ها: 1047

بازگشت به فهرست