کنگره 2 کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکی | مرداد 1393

دومین کنگره کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 15 و 16 مرداد 1393 در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: علوم پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تعداد نمایش ها: 1560

بازگشت به فهرست