اولین سمینار دستاوردهای نوین لیزر در دندان پزشکی | خرداد 1393

نخستین سمینار بین المللی دستاوردهای نوین لیزر در دندان پزشکی 1و 2 خرداد 1393در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: لیزر در دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1837

بازگشت به فهرست