کنگره 15 انجمن علمی پریودنتولوژی ایران | مهر 1394

پانزدهمین کنگره علمی انجمن پریودنتولوژی ایران 14 تا 17 مهر ماه 1394 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن پریودنتیست ها, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4712

بازگشت به فهرست