همایش 17 آموزش علوم پزشکی | اردیبهشت 1395

هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی توسط  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 10 تا 12 اردیبشهت 1395 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی


برچسپ: آموزش علوم پزشکی, وزارت بهداشت
تعداد نمایش ها: 4861

بازگشت به فهرست