درخت اعلی حضرت | دکتر آیرج کی پور

درخت اعلی حضرت | دکتر آیرج کی پور

آسمان، آبیِ بی ابر، در ماهِ پیش از بهار. به ندرت پیش می آید در اسفند ماه، هوا به اندازه ای صاف شود که دامنة جنگلی کوه، از شهر روشن دیده شود. پدیده ای زیبا، ازآن روزها که انسان هوس گردش و گلگشت دارد.
« مشتی» این روز را بارها برای آشنایانش وصف کرده و از چند باره گوئی لذت برده بود:
-« شا کوه ره میگی، یه سنگ انداز.»
آن روز، مشتی تازه نهال ها را از گاری پیاده کرده بود که ماشین ها از راه رسیدند. جاده شنی استرآباد به مازندران با عبور هر ماشین، ابری از گرد و خاک به هوا می فرستاد. باران چند روز پیش نیز نتوانسته بود از شدت گرد و خاک بکاهد.
مثل هر روز، سرش به کار خودش گرم بود. چند نهال برداشت تا به داخل باغ ببرد که ترمز ماشین ها حواسش را پرت کرد. ماشین ها ایستادند و عده ای از آن پیاده شدند. مشتی هاج و واج ایستاد و نگاهشان کرد. ابتدا نتوانست سرنشینان ماشین را بشناسد. چند نظامی با چکمه هائی درخشان و تمیز جلو آمدند، خبردار ایستادند و بعد فردی با لباس صاحب منصبان حکومتی از ماشین پیاده شد و به طرف باغ راه افتاد. مشتی ترسید. زبانش بند آمد. شنیده بود عده ای دارند سند سازی می کنند تا زمین های کناره جاده را از دست روستائیان بیرون بیاورند. بسم اللهی گفت و با عجله دعایی را که در کودکی یادش داده بودند، زیر لب زمزمه کرد.
چند لحظه بعد -که مشتی بعد ها همیشه آن را با تمام جزئیات تعریف می کرد- صاحب منصب یک راست به طرفش آمد و جلویش ایستاد.
-« اعلی حضرت! »
خودش نمی دانست چرا این کلمه را به کار برده است. شاید با چند باره گوئی این پیش آمد، پنداشته بود چنین واژه ای به کار برده است. زبان مشتی بند آمده بود و خیره به دیگران نگاه می کرد. اعلی حضرت نگاهی به باغ انداخت و نهالی از دست مشتی گرفت. مشتی بی دفاع ایستاده بود و پایش می لرزید. اطرافیان اعلی حضرت همگی دورش حلقه زده بودند، اما صدای کسی بلند نمی شد. شخصی بیل آورد و اعلی حضرت نهال را در گودالی که مشتی روز پیش کنده بود گذاشت و پرسید:
-« اسمت چیه؟ »
مشتی مکثی کرد. اطرافیان به وی فهماندند که نامش را بگوید.
-« مشتی، قربان»
اعلی حضرت با لحنی رسا گفت:
-« مشتی، این نهال منه، خوب مراقب باش.»
مشتی با صدایی لرزان تنها توانست بگوید:
-« چشم قربان»
اعلی حضرت نگاهی به پیرامونش انداخت و با صدایی بلند، طوری که همه بشنوند گفت:
-« ایران ره آباد کنین. بکارین! »
مشتی به یادش ماند: اعلی حضرت پس از آن آهی کشیده و ساکت به دور دست ها خیره مانده بود. چند عکاس،
عکسی از مشتی و نهال گرفتند و وقتی اعلی حضرت برگشت، آنان نیز به دنبالش راه افتادند و به سوی استرآباد رفتند.
شاید آمدن و رفتن آن گروه نیم ساعت به درازا نکشید، ولی مشتی حاضر بود ساعت ها این واقعه را تعریف
کند. حتی گاهی که در روزنامه ها عکس یکی از درباریان را می دید، با برانگیختگی و شوق می گفت:
-« اینم از همونا هسته. خودم دیدم. واستاده بود نگا می کرد.»
آن روز تا غروب، مشتی مثل روز های دیگر، همه نهال ها را کاشت، اما زندگی اش با آن روز آفتابی پیوند خورد.
دیگر همه باغ یک طرف بود و « درخت اعلی حضرت » سوی دیگر. درخت را زمستان با پارچه و کاه استوار می بست و تابستان با دلو آب می داد. گاهی دوستانش خبری از درخت اعلی حضرت می گرفتند.
و مشتی با غرور از چگونگی تنه و شاخه و حتی تعداد گردوهایش اطلاعات گسترده ای می داد.
به زودی درخت اعلی حضرت نام دار شد. حتی چندین بار، محصل ها را که لباس همشکل خاکستری رنگ به تن داشتند، برای تماشای درخت آوردند. محصل ها می ایستادند و با شگفتی به درخت اعلی حضرت نگاه می کردند و معلم ها با آب و تاب، داستان های هیجان انگیزی از سازندگی کشور سرهم می کردند. گاهی نیز نوبت به مشتی می رسید تا آن روز را مانند پرده داری ماهر، برای چشم خواهنده ای که به درخت دوخته شده بود، زنده کند.
زمان گذشت. جنگ جهانی دوم شروع شد. متفقین وارد خاک ایران شدند و رضاشاه به خارج از کشور تبعید شد.
این خبر را مشتی هم بدون هیچ گونه واکنشی شنید. درخت همچنان سرحال و پا برجا شاخ و برگ می گسترانید. همسایه مشتی، « قلی آجان » که با دوچرخه به پاسگاهِ پایِ «قلعه خندان» می رفت، گاهی به او می گفت:
-« مشتی، رضاشاه رفت. الان دوره شاه جوونه» و به شوخی از او می خواست درخت اعلی حضرت محمد رضاشاه پهلوی را خوب نگه داری کند. مشتی چیزی نمی گفت. از قلی آجان که کارش پرونده سازی و تلکه گیری بود، بدش می آمد. با این حال جلوی دیگران می گفت:
-« مردی چکار بکنه، بیچاره هفت سر نان خور داره دیگه! »
سال های بحرانی پس از جنگ جهانی را با آرامش گذراند. در این شهر شمالی، هر حادثه ای خیلی زود از تب و تاب می افتاد. دو دخترش را شوهر داد و برای پسر بزرگش همسری انتخاب کرد. شهر گسترش می یافت. روستائیان، حاشیه نشین شهر می شدند و قیمت زمین شهری بالا می رفت. مشتی بخشی از باغ را تفکیک کرد و به پسرش داد. باغ های اطراف به سرعت از بین رفتند و جایشان گل و آجر و حَلب سر درآوردند.
سرزمین استرآباد، هر چند سال یک بار، شاهد توفانی بنیان کن می شود. آن روز پایانی پاییز سال 1325 هم ناگهان بورانی سخت وزیدن گرفت. مشتی، غروب به خانه برگشت تا چای بنوشد که در اتاق به شدت به هم خورد. مشتی نگاهی به رشته کوه البرز کرد و سپس چشم به افق دریا دوخت و وحشت زده بلند شد و راه افتاد. حتی یادش رفت پالتویی را که از زمان جوانی از یک سرباز خریده بود، بردارد. شتابان از کوچه پس کوچه های « پشت باره » پایین آمد. تا میدان راهی نبود، اما باد به قدری شدت داشت که مشتی به نفس زدن افتاد.
درخت های بلند چنار، سر خم کرده بودند و صدای شکستن شاخه ها، توهمی مبهم در دل ره گذران می ریخت. کنار میدان عباس علی، یک گاری واژگون شده بود. خوش بختانه اسب فرتوت و پیرش سالم بود. اما بشکة آبکشی سوراخ شده و آبش در جوی کنار خیابان روان شده بود. مشتی حیرت زده ایستاد:
-« کهر، این جا چه کار مکنی؟»
اولین بار کهَر را در یک رژه نظامی دید. مرد و زن، کنار خیابان ایستاده بودند و برای سربازانی که تفنگ به دست، با کوله پشتی و تجهیزات ارتشی، با غرور و افتخار راه می رفتند، دست تکان می دادند. سربازهایی هم در گوشه فلکه جمع شده بودند و همهمه می کردند. ناگهان سکوتی همه جا را فرا گرفت و بعد، بازتاب ضرب آهنگ سم اسبی سکوت را شکست. رژه نظامی آغاز شد. اسبی کهر، پیشاپیش سواران دیگر، با ابهت پیش می آمد و غریو جمعیت لحظه به لحظه شدیدتر می شد.
جناب سرهنگ، فرمانده پادگان، پاشنه بر رکاب، به روی پا بلند شده و به جمعیت سلام نظامی می داد. تصویر شکوه و عظمت رژه و اسب کهری که پیشاپیش همه حرکت می کرد، در جان مشتی نقش بست. عاشق کهر شد. در رویا خود را دید که سوار بر اسب کهر، از میان کوچه های شهر عبور می کند و همسایه ها، از پشت پنجره با حسرت به او نگاه می کنند.
از فردای آن روز، بارها و بارها به پادگان شهر رفت و از پشت دیوار، رژه صبح گاهی را تماشا کرد وکهر محبوبش را ستود.
سربازها مانند درختان کنار خیابان به ردیف می ایستادند. وقتی از پشت خانه های سنگی، صدای سم کهر بلند
می شد، سرگروهبان بی قرار، این پا و آن پا می کرد و سربازها تفنگ را آماده نگاه می داشتند. احتیاجی به گفتن خبردار نبود. صدای نفس های کشیده کهر کافی بود تا سربازها پا به زمین بکوبند و مبهوت به انتظار بایستند. جناب سرهنگ، راست روی زین می نشست و از آن بالا، خیره به چشم سربازان نگاه می کرد. اما کم تر سربازی فرمانده را می دید. کهر، با گردنی کشیده و مغرور، با صورتی که هنگام راه رفتن، به یک سوی کشیده می شد و ضربه های سمی که پادگان را به لرزه و تحسین وامی داشت، چنان محکم و پر ابهت گام بر می داشت که خود جناب سرهنگ هم اقرار می کرد که سان صبح گاهی را به فرمان دهی کهر برگذار می کند.
کهر تا انتهای صف سربازان می رفت، بعد دوری می زد و از سمت دیگر سان می دید. وقتی سرانجام به سوی مقر فرماندهی دور می شد، دم پرپشتش را که تا سمش کشیده می شد، تکان می داد و کفل گوستالودش می لغزید و بالا و پایین می رفت. آن بالا، جناب فرمانده، عظمتی نداشت. وقتی کهر، پشت خانه های سازمانی ناپدید می شد، سربازها خود به خود آزاد باش می دادند.
مشتی به زودی اطلاعات کاملی از اسب جناب فرمانده جمع آوری کرد. دانست کهر در اصطبل جداگانه ای زندگی می کند. هر روز جایش با آب و صابون شسته می شود و برایش علیق های مخصوص می ریزند و بیطار پادگان روزانه کهر را معاینه می کند. سربازی که مراقبت از کهر را به عهده داشت، ترکمنی بود که دوستی با اسب را از نیاکان خود به ارث برده بود، شب ها در اصطبل و پهلوی اسب می خوابید، صبح زود بلند می شد، کهر را قشو می کشید، تمیزش می کرد و نوازش می داد. مشتی چندین بار از گماشته جناب سرهنگ خواسته بود اجازه دهد لااقل یک بار هم که شده، کهر را نوازش کند، اما گماشته با ترس گفته بود:
-« هی آشنا، میدانی، دست نامحرم به کهر خوردی، جناب سرهنگ فهمیدی، با ترکه انار به جانت افتادی.»
مشتی می دانست جناب سرهنگ که می ترسید کهر بیمار شود، دستور داده است هیچ کس به اسبش دست نزند. مشتی این فرمان را پسندید.
همسرش که از شدت علاقه اش به کهر آگاه شده بود، به شوخی می گفت:
-« مشتی سرم هوو آورده، اسمش کهره» و مشتی هم از این شوخی خوشش می آمد و همه جا حرف زنش را تکرار می کرد.
روزی که فرمانده پادگان از شهر رفت، به مشتی احساس ناخوشایندی دست داد. در اولین سان فرمانده جدید، به پادگان رفت و از پشت دیوار خراب سمت خاور، به انتظار مراسم صبح گاهی نشست. اما آن روز صبح، فرمانده جدید که سرهنگی لاغر و بلند قد بود، سوار براسبی کرنگ ظاهر شد. به نظر می رسید مراسم صبح گاهی آن روز، اصلاً ابهتی ندارد.
به کمک دوستی، فهمید جناب سرهنگ فرمانده جدید پادگان، از کهر خوشش نیامده و گفته است این اسب بد
قلقی می کند و به درد سان دیدن نمی خورد.
کهر را به اصطبل عمومی بردند. در این جا قاطرها و یابوهایی نگاه داری می شدند که برای گشت شبانه یا کشیدن اراده توپ و تجهیزات جنگی در کوره راه های جنگلی، به کار گرفته می شدند. پس از مدتی کهر را به پاسگاه جنگلی منتقل کردند. جایی که کار اسب ها بیش تر کشیدن الوار بود.
مشتی چند بار سعی کرد خود را به کهر برساند اما به او اجازه ورود به منطقه را ندادند. می گفتند منطقه حفاظت شده است و کسی نباید بداند تراورس ها را در کجا انبار کرده اند و به کجا می برند. با این حال مشتی فهمید کهر زندگی سختی دارد و بزودی از پا خواهد افتاد. حاضر شد قطعه ای از باغش را بفروشد و کهر را بخرد اما ارتش قصد فروش اسب ها را نداشت و دوندگی مشتی بی نتیجه ماند.
هرساله در بیرون محوطه پادگان، اسب ها و قاطرهایی را که دیگر توان کار کردن برای ارتش نداشتند، در یک
حراجی کم مشتری، ترخیص می کردند. یک روز نیز نوبت کهر رسید. مشتی صبح زود، خود را به محل حراجی که زمین وسیعی در پشت دیوار پادگان، مجاور رودخانه بود، رساند. در این جا روزهای رمضان دو توپ کار می گذاشتند و پایان سحری و آغاز افطاری، با شلیک دو گلوله هوایی، اعلام می شد.
افراد زیادی برای خرید و معامله آمده بودند. اکثر آنان گاری دارها و دهاتی هایی بودند که به اسبی ارزان احتیاج
داشتند. سربازها، اول قاطرها و یابوها را آوردند و بعد نوبت به اسب ها رسید. مشتی به زحمت توانست کهر را از میان اسب ها ی دیگر تشخیص دهد. صورتش تکیده و استخوانی شده بود. روی موهای تنش که روزی به مخمل می مانست، سرگین و کاه چسبیده بود. پاهای بلند و لاغرش به زحمت شکم فرورفته اش را نگاه می داشت. دمش فرو افتاده بود و حرکتی نداشت. مگس ها پیرامون لنبرش نشسته بودند و حیوان واکنشی نشان نمی داد. مشتی با شناختن کهر، احساس کرد گرما به زیر پوستش دویده است و دست خوشی گفت.:
-« خودشه، اسب جناب سرهنگه.»
«مهدی آب کِش» که همراه مشتی برای خرید یابو به حراجی آمده بود، با بی تفاوتی نگاهی به کهر کرد و به سراغ اسبی دیگر رفت.
-« مگم بخرش، حیوان گرسنه هستش، خوب مشه»
اما مهدی آب کش راضی نمی شد و چشمش یابوها را تعقیب می کرد. حیوان ها را به محوطه بازتری راندند تا مشتریان بتوانند بهتر آن ها را ببینند. کهر با سری فرو افتاده جلو آمد و پس از این که اندکی از اسب های دیگر جدا شد. ایستاد و ناگهان سرش را به طرف بالا برد و دمش را جمع کرد و درست مثل روزهای سان، با آهنگی موزون شروع به راه رفتن کرد. مشتی به یاد آورد بارها در همین مکان سان برگزار شده است.
سربازی که دهنه کهر را در دست گرفته بود شادمانه خندید. کهر با عصبانیت سری به چپ و راست چرخاند و
گردن کشید. سرباز این بار با چوب به پشت اسب کوبید. کهر عصبانی به روی دو دست بلند شد. صدای شادی
و سوت زدن کسانی که شاهد بودند جمعیت را به سوی کهر کشید.
کهر برافروخته شد و به جلو دوید. در نگاه ها این پرسش موج زد که این اسب لاغر که تا چند لحظه پیش، با سری فرو افتاده، دهان سگان کشتارگاه را آب می انداخت، این همه انرژی را از کجا وام گرفت که صدای سم پایش لرزه براندام آنانی انداخت که هراسان ازپیش پایش می گریختند!
درانتهای میدان مشق، ماشین های قراضه و از کار افتاده را برای حراجی جمع کرده بودند، کهر لحظه ای ایستاد، حیرت زده به ماشین ها نگاه کرد، شتابان برگشت و به سوی مردمی که به این سوی و آن سوی می دویدند چرخید. اما ناگهان تصمیمش عوض شد و دوری زد و به سوی رودخانه رفت. رودخانه هنوز پر آب بود و از جایی که کهر ایستاده بود، شیب تندی داشت. کهر برگشت و یک راست به سوی در پادگان رفت. سربازانی که در بالای سردَر پادگان نگهبانی می دادند، با صدای بلند خندیدند و بروی قنداق اسلحه شان کوبیدند. کهر اندکی جلوی در توقف کرد. بارها از این دروازه عبور کرده بوده و سربازها برایش خبردار ایستاده بودند. دوباره برگشت، دوری زد و این بار، وقتی به دیواره پادگان، جایی که قسمتی از آن را خراب کرده بودند رسید، مکث نکرد. به روی دو دستش بلند شد و از روی دیوار پرید. اما لحظه ای بعد، با سینه فرود آمد. آن طرف دیوار، خرت و پرت های دور ریختنی را جمع کرده بودند. دست کهر به درون بشکه ای فرو رفته بود.
جمعیت به سوی کهر دوید. کهر سعی کرد بلند شود، ولی نتوانست و بعد از کمی تلاش آرام گرفت. سربازی عصبانی با لگد به جانش افتاد، اما سر گروهبان سر رسید و با چند فحش جانانه، مانع کارش شد.
حراجی ادامه داشت. عده ای برگشتند تا حیوان های دیگر را ببینند. مشتی با احتیاط جلو رفت. گردن اسب به روی خاک افتاده بود. از چند جای بدنش خون می چکید. مشتی آهی کشید و آهسته کهر را نوازش کرد. آرزویی که سال ها بود بر آورده نمی شد. قلبش فشرده شد و به زحمت توانست جلوی اشکش را بگیرد.
کهر ابتدا با چشمانی که دردی سنگین و ژرف را القا می کرد، با کنجکاوی نگاهش کرد و بعد با نفس های دنباله داری که پشت سر هم کشید، نشان داد به مشتی اعتماد کرده است. چین های پوست تنش زیر دستان مشتی مور مور شد و چین و شکن برداشت. دیگر سال ها می شد که ضربه های شلاق جای نوازش را شیار می داد و یاد آوری زمزمة گماشته اش، مرهمی شده بود برای تحمل رنجی که می کشید.
چند نفر که کنجکاو تر بودند جلو آمدند و اسب را معاینه کردند. یکی از مال فروشان با اطمینان گفت:
-« کارش تومامه، ممیره.»
تن مشتی از شنیدن این حرف به لرزه افتاد و با ناراحتی روی برگرداند.
آخر وقت، مهدی آب کش پیدایش شد. نتوانسته بود مالی بخرد و با دل خوری گفت:
-« مشتی، مگم بریم، مال به درد بخور ندارن.»
اما مشتی اصرار به خریدن کهر داشت. در پایان حراجی مسئولان حراجی صورت جلسه ای تهیه کردند و افسر مسئول فروش گواهی کرد که اسب مردنی است و برای کشتار فروخته شده است. مهدی آب کش با کنجکاوی به مشتی نگاه کرد:
-« به سرش زده، اسب مرده می خاد چکار؟»
اسب را به هر زحمتی بود از میان آشغال ها بیرون آوردند. مهدی آب کش که پول اسب را پرداخته بود، با خنده گفت:
-« با این پول، گربه هم نمفروشن، مشتی اسب خریده!» و به مشتی تذکر داد:
-« حیوان بمیره پولشه ازت مگیرم هه» و مشتی قبول کرد.
بعد ازظهر، کربلائی علی را که شکسته بند ماهری بود، سروقت اسب آوردند. کهر همچنان افتاده بود و ناله
می کرد. کربلائی علی اول دست کهر را معاینه کرد و با رضایت گفت:
-« شکسته، اما استخوان تو گوشت نرفته، حیوان ممانه.» و بعد سرش را به طرف بالا گرفت و گفت:
-« بازم، هر چی مشیت اون باشه.»
دل مشتی گرم شد. اول روی دست شکسته ضماد گذاشتند. این ضماد را کربلائی علی از گیاهان دارویی و روغن
عقرب تهیه می کرد و می گفت اثرش معجزه است و هر نوع شکستگی را جوش می دهد. بعد خاک نبات و زرده تخم مرغ را در کاسه ای، خوب هم زدند و به روی پارچه ای مالیدند و دست را با آن بستند. دو قطعه تخته نیز روی پارچه گذاشتند و با طنابی نازک محکم کردند.
کهر مقاومت نکرد. چشمانش با بی حالی اندکی باز می شد و به اطراف نگاه می کرد و بعد آرام بسته می شد.
زخم های بدنش را نیز ضماد گذاشتند. کربلائی علی پیش از رفتن سفارش کرد:
-« دو هفته دگه، پاشه وا مکنی. هر روز مری « نعلبندان» از قصابی دنبه گوسپند سنگسری مخری، پوستشه دور پاش قایم مبندی تا زهرشه بگیره. کبودیاش که تومام شد دگه حیوان میتانه راه بره»
مشتی همه را با دقت گوش داد و به خاطر سپرد.
آن روز را مشتی تا دیر وقتِ شب، پهلوی کهر ماند. کهر اندکی آب خورد. اما تمایلی به خوردن علف های تازه ای
که مشتی برایش آورده بود، نشان نداد. خیلی ها که شکستگی دست را دیده بودند، تصور می کردند اسب خواهد مرد، اما هنوز یک هفته نگذشته، کهر شروع به خوردن علف کرد و در هفته دوم توانست روی یک دست و دو پا راه برود. دست شکسته اش را بالا نگاه می داشت و با فشار روی دو پا اندکی به جلو می جهید. مشتی از خوش حالی در پوست خود نمی گنجید. افساری به گردن کهر انداخت و در حالی که با غرور پیشاپیشش راه می رفت، او را به باغش برد. در راه چندین بار ایستاد و برایش کاه و جو ریخت تا خستگی از تنش بیرون برود.
در باغ، علف فراوان بود و به زودی کهر، سرحال آمد و چاق شد. روزی مهدی آب کش که خودش نیز گاهی پیش کهر می آمد، یک توبره تازه آورد و پس از این که جو و کاه را مخلوط کرد و توبره را به گردن کهر انداخت، به مشتی گفت:
-« حالا دگه کهره خوب مخرن. اگر می خوای بفروشش. کلی سرمدن.»
اما مشتی راضی نبود و اصرار کرد مهدی آب کش کهر را نگاه دارد:
-« حیفه، حیوانی اسب جناب فرمانده بوده، یه وختی شلاقش مزنن، گناه داره.»
و سرانجام به اصرار مشتی، مهدی آب کش اسب را به خانه اش برد و همان روز کهر را به گاری بست. حیوان مقاومتی نکرد و آرام پذیرای گاری شد. هرچند در ابتدا، هنگام راه رفتن می لنگید و نمی توانست با حرکت های گاری سازگار شود، اما پس از چند روز عادت کرد.
مشتی از مهدی آبکش قول گرفته بود به کهر شلاق نزند و مهدی آب کش نیز چند سالی به عهدش وفا کرد، اما کهر پیر شده بود و در سربالایی ها کم می آورد. مشتی بارها شنید مهدی آب کش، هنگام پرکردن آب بشکه ها از کاریز «سرخواجه»، یا وقتی که از سنگ فرش های ناهموار کوچه «شیرکُش» می گذرد، شلاق را به گرده کهر می بندد و حیوان هم اطاعت می کند. همسایه ها به شوخی می گفتند:
-« اسب جناب سرهنگ ره وختی پیر شد به گاریِ مهدی آب کش مبندن.»
مشتی چند بار به مهدی آب کش تذکر داده بود:
-« خدا ای حیوان ره زده، تو چره مزنیش؟» و مهدی آب کش با خنده جواب داده بود:
-« تخصیر خودشه. خوب کاه نمو خوره.» و با این جواب می دانست مشتی عصر همان روز با یک بغل علف و کیسه ای جو، به خانه اش سر خواهد زد.
مشتی زانو زد و صورت تکیده کهر را ناز کرد.
-« می مُردی کهر، ئی روزا ره نمی دیدی! »
کهر نفس های کوتاهی می کشید و تلاش می کرد بلند شود. چند نفر کمک کردند و گاری را از اسب جدا کردند. مشتی سری تکان داد و با رضایت گفت:
-« ها! می وینم هنوز جان داری.» و با خودش زمزمه کرد:
- « پدرسُخته، زندگی ره دوست داره! »
کهر سال ها بود زیر بشکه های آب، پاهایش می لرزید و بدنش از ضربه های چوب، خط خط می شد، با این حال هنوز هم سر پا ایستاده بود. کسی چه می دانست، شاید کهر امید داشت روزهای خوش گذشته تکرار شود.
مشتی عجله داشت. به کهر نگاه کرد. آهی کشید و به طرف باغ راه افتاد.
-« همین جا باش. برگشتنا مبرمت خانه خودمان!»
-« مشتی، مشتی! »
صدایی آشنا. برگشت. ابراهیم، پسر علی اکبر بود.
-« مشتی، کجا مری؟»
مشتی به طرف بیرون شهر اشاره کرد. ابراهیم جلوتر آمد و با صدایی بلندتر گفت:
-« مشتی، توفان بدیه، بریم خانه خودمان.»
مشتی پاسخی نداد و راه افتاد. ابراهیم یک لحظه مردد ایستاد و به دنبالش روان شد. وقتی به باغ رسیدند، چند شاخه روی پرچین افتاده بود، اما به درخت اعلی حضرت آسیبی نرسیده بود. مشتی به سمت یک شاخه بزرگ که چند روز پیش اره کرده بود دوید. ابراهیم هم به او کمک کرد. تا دیر وقت کار کردند و با الوار، دور تا دور درخت اعلی حضرت را محکم کردند و نگذاشتند بشکند. نزدیک صبح بود که توفان فروکش کرد.
وقتی مشتی و ابراهیم به شهر بر گشتند، چنارهای زیادی را دیدند که باد آن ها را شکسته و به میان کوچه و خیابان انداخته بود. شیروانی های زیادی خراب شده بودند. ره گذران تعریف می کردند که چند نفری با سفال هایی که از پشت بام به سرشان فرو افتاده بود، زخمی شده اند.
مشتی به خانه برگشت و چند روزی را در تب گذراند، اما به محض خوب شدن، به باغ سر کشی کرد. درخت
اعلی حضرت سالم و شاداب بود. همان روز به خانه ابراهیم رفت. نبود. گویا برای چند روزی به مسافرت رفته بود. مشتی هرروز به خانه ابراهیم سر زد تا این که ابراهیم از سفر آمد. خسته به نظر می رسید و از چیزی وحشت داشت، با این حال با دیدن مشتی شادمان شد:
-« مشتی سلام، درختت چطوره؟»
مشتی با شوق گفت:
-« درختم؟ الحمد الله بد نیستش، از برکت وجود جناب.»
اوایل پاییز، چند گردو در دستمال پیچید و به در خانه ابراهیم برد.
-« اینا ره تازگی جدا کردم. گفتم اول بیارم خدمتت، از بس خاطرته مخام.»
وقتی پدر ابراهیم مرد. مشتی خودش را صاحب عزا دانست و تا چهلم به خانه ابراهیم رفت و از همسایه ها
پذیرایی کرد.
روزها سپری می شد. شهر به سوی نا آرامی می رفت. متینگ پشت متینگ. عده ای مخالف شاه بودند و تعدادی طرفدار. اما مشتی در دنیای آرام خودش سیر می کرد. گوشش ذره ذره نا شنوا می شد. مانند همه کسانی که به آهستگی شنواییشان کاهش می یابد، به تدریج به «بی صدایی» عادت و ظاهری آرام پیدا کرد.
مشتی گاهی که در قهوه خانه از وضعیت سیاسی کشور صحبت می شد، بدون آن که وارد بحث شود، با غرور
می گفت:
-« من همین یادگاری اعلی حضرت ره نگر دارم، بسمه.» و خیلی ها از حرفش به خنده می افتادند.
روزهای آخر مرداد بود که شهر بهم ریخت. کودتا شد. تانک ها در شهر به حرکت در آمدند و تا شب نشده، دروازه های مازندران و شاهرود را بستند. همه ره گذران را دستگیر و بازدید بدنی کردند و مشکوک ها را به پادگان فرستادند.
جاده ورودی شهر باریک بود و مشتی می ترسید تانک ها هنگام چرخیدن و جلو - عقب کردن، به درخت اعلی حضرت که با گسترش جاده، پشت پرچین قرار گرفته بود، آسیب برسانند. به باغ رفت و جلوی دیوار ایستاد. چند بار به سربازها تذکر داد، اما گوششان بدهکار نبود. آن شب را تا صبح پشت در نشست و از ترس نخوابید.
فردای آن روز، ره گذارانی که از شهر می آمدند، خبر پیروزی کودتاچیان را آوردند. قلی آجان خبر دستگیری عده زیادی از « خائنین» و « جاسوسان» را داد و وقتی سوار جیپ خاکستری رنگ ارتشی می شد، با بد جنسی از مشتی پرسید:
-« خبری از ابراهیم نداری؟»
مشتی اظهار بی اطلاعی کرد اما تنش به رعشه افتاد.
-« یادت نره، این ورا اومد، خبر بده. به این سربازا هم می تونی بگی.»
مشتی دل نگران شد: « قلی آجان با ابرائیم چه کار داره؟. بی چش و رو »
دو روز بعد، تانک ها به پادگان برگشتند، اما سربازها همان جا ماندند. مشتی با عجله به خانه جدید ابراهیم
رفت. از وقتی ابراهیم معلم شده بود، در این خانه زندگی می کرد. کسی در را باز نکرد. همسایه ها چیزی نمی دانستند. فقط به مشتی خبر دادند که از طرف حکومت نظامی چندین بار سراغ ابراهیم را گرفته اند و حتی یک نفر سر کوچه کشیک می دهد و رفت و آمد ها را می پاید.
مشتی غم زده به خانه برگشت، اما دوام نیاورد. غذای چند روز را برداشت و به باغ رفت. از سر بازها که پشت سر
هم سیگار می کشیدند و شوخی های رکیک می کردند، می ترسید.
-« یک وخت، سیگارشانه مندازن توی باغ»
شب، همان جا خوابید. نیمه های شب بود که صدایی شنید. فکر کرد سربازها وارد باغ شده اند. گوش خواباند.
کسی از پرچین پشت باغ به درون پرید و پشت هیزم ها پنهان شد. صدای آشنای ابراهیم بود. راه رفتنش را
می شناخت. به طرف تل هیزم می رفت که صدای ابراهیم بلند شد:
-« مشتی، ملتفت باش کسی نفهمه !»
مشتی روی تل هیزم نشست و با تعجب پرسید:
-« چی شده؟" و ابراهیم برایش از کشتاری که در شهر راه انداخته بودند، از تسویه حساب ها، از زندان شهربانی که از « آدم حسابی ها » پر شده بود، تعریف کرد و مشت به زمین کوبید. مشتی همه را شنید. خیلی ها را می شناخت. آه کشید و لعنت فرستاد.
-« نترس ابرائیم، خدا خودش می وینه، ظلم که به آخر نمی رسه.»
ابراهیم چند روزی در باغ بود، بعد همراه چوپانانی که عازم ییلاق بودند به کوه رفت و از راه دامغان خودش را به
تهران رساند. خانواده ابراهیم نیز زیر فشار پی گرد عوامل حکومت نظامی از شهر رفتند و دیگر مشتی خبری از آنان به دست نیاورد.
با گسترش شهر، رودخانه مجاور باغ بی آب شد. مشتی چاه آبی حفر کرد. بنگاه های معاملاتی قیمت بالایی برای زمینش که مرغوب تشخیص داده شده بود، تعیین کردند، اما مشتی حاضر به فروش باغ نبود.
-« اگه باغه بفروشم. چی به سر درخت اعلی حضرت میارن ؟»
بعضی ها می گفتند می شود درخت را از ریشه در آورد و با کامیون به جای دیگری منتقل کرد، اما مشتی
نمی پذیرفت:
-« نمشه، درخت ریشه تو ئی خاک داره. مرد غم غربته نمکشه، درخت مکشه؟، نمکشه!»
وضعیت اقتصادی اش بد شده بود ودر همان خانه قدیمی با صرفه جویی زندگی می کرد، با این حا ل باغ را
نمی فروخت.
چندین سا ل گذشت. انقلاب شد. شاه رفت و جمهوری اسلامی آمد. حتی جهاد، کوچه پشت باغ را نیز آسفالت کرد و شهرداری برای ساختمان ها، لوله آب کشید، مشتی نمی خواست باغش را از دست بدهد. برای کلبه ای که با دست خودش کناره باغ ساخته بود، برق کشید. هر روز به باغ سر می زد. ساعت ها به درخت اعلی حضرت تکیه می داد و چرت می زد و بعد لنگ لنگان به خانه بر می گشت. جنگ و مرگ نیز نتوانست مشتی را از دنیای درونش جدا کند.
وقتی باغ های اطراف قطعه بندی شدند و جایشان را به ساختمان های آجری و آهنی دادند، درخت اعلی حضرت بلندتر و پرشکوه تر به نظر رسید. تک درختی بود به یادگار مانده از دوره ای که هنوز جاده آسفالت نشده و روابط نوین میان مردم جاری نگشته بود. درخت باقی ماند. هر چند عده ای از وجود درختی کهن سال در میان ساختمان های نو ساز، دل خوش نبودند.
پس از چند سال خشک سالی، دو باره سالی پر برف و باران شروع شد. مشتی با خوش حالی می گفت:
-« امسال حاصلات خوب مِشه.»
نیمه اسفند ماه، زمانی که همه در انتظار بند آمدن برف بودند، چندین روز آسمان صاف شد و بعد ناگهان ابرهای
سیاه، دیوانه وار هجوم آوردند. بادی شدید و سرد وزیدن گرفت و به دنبال خود بارانی درشت وتند آورد. مشتی ازپنجره اتاقش به بیرون نگاه می کرد.
-« نه، این بند بیا نیست .»
دلواپس شد. می بایست به باغ می رفت و اطراف درخت اعلی حضرت را محکم می کرد. عصایش را برداشت و راه
افتاد. تاکسی ها همه متوقف شده بودند. پیاده راه افتاد، در راه آشنائی ندید. وقتی به باغ رسید، خسته و تر شده بود. دانه های درشت باران، خاک های بی علف را شسته و رودخانه پر آب شده بود. سیلی خروشان در هم می پیچید. مشتی با عصبانیت به سمت دیوار رفت، اما کناره دیوار باغ، آب جمع شده بود و نتوانست کاری بکند. پایش در گل فرو رفت و به زحمت توانست خود را نجات دهد.
-« صدبار گفتم این جا ره سنگ بریز، مگه گوش مِدی؟»
معلوم نبود با چه کسی گفتگو می کند. به سختی، در چوبی باغ را باز کرد و وارد شد. درخت ها سر خم کرده بودند و هر آن احتمال داشت دیوار چینه ای باغ فرو بریزد. شاخه های درخت گردو به هم می خورد. تاراج شکوفه های بادام و آلو. گُل برگ ها به زمین می افتادند و گِلی می شدند.
مشتی چوبی برداشت و برای درخت اعلی حضرت تکیه گاهی درست کرد. درخت پیر تناور، زیر فشار باد و باران، می لرزید. شاخه ای شکست و لابلای شاخه های دیگر گیر کرد و به زمین نیفتاد. مشتی هراسان شد. نوای درخت را می شناخت. انگار ناله ای بود که از درون می آمد. تا، کسی سکوت را نشناخته باشد، معنای فریاد را درک نمی کند.
مشتی تبری برداشت. می بایست شاخه های اضافی را می شکست تا درخت نجات پیدا کند، اما دستش به
شاخه ها نرسید. نردبان را نیز باد با خود برد و مشتی حیران ماند.
-« کاشکی ابرائیممان این جا بود. ابرائیم! » و نچ کرد و سر تکان کرد و آه کشید.
به یاد پسرش افتاد:
-« اگر عبدالله خودشه به کشتن نمی داد!» و اشک به چشمانش نشست.
در دور برش غم خواری باقی نمانده بود. درخت های باغ ناله می کردند و مشتی درمانده نگاهشان می کرد. شاخه دیگری شکست.
-« درخت اعلی حضرته؟ داره میفته ؟»
تکانی خورد.
-« کمک بیارم؟»
ناگفته پشیمان شد. چند مدت پیش بود که عباس قلیِ قالی فروش که سال ها در همسایگی آنان زندگی می کرد، گفته بود:
-« زمین به این گران قیمتی ره، واسه چارتا گزنه نیگر داشته.»
حتی یک بار شنیده بود شوهر فاطمه پشت سرش می گفت:
-« پیر کفتار نمی میره، اقل کم زمینه بفروشیم، به درد بدبختیمان بخوره.» و دخترش سکوت کرده بود.
مشتی همان روز با درخت درد دل کرد:
-« مگه کم زمین داشتم، همه ره دادم بچه هام خرج عطینا کردن. یه وجب قبرم روا ندارن.»
درخت خمیده تر شد و زمین اطراف ریشه تکان خورد. مشتی صدای شکستن درخت را خیلی خوب می شناخت. خودش بارها با تبر درخت ها را قطع کرده بود، اما وقتی درختی آهسته آهسته، زیر فشار خم می شود و می شکند، صدایش به ناله بیش تر شباهت دارد.
جزءجزء وجود درخت مقاومت می کرد و نمی خواست به زمین بیفتد. آخرین فریاد درختی که هنوز می خواست دنیا را از فراز ساختمان ها ببیند.
باران، لحظه ای بند می آمد و مشتی امیدوار به صبح و دست هائی می اندیشید که به یاری آمده اند. اما باران با شدتی بیش تر باریدن می گرفت و درخت که می رفت سر بلند کند، دو باره زیر فشار باد و سنگینی قطرات باران خمیده تر می شد.
مشتی پریشان و سرگشته از درون می غرید. بیل را برداشت و پیرامون درخت کمی گل ریخت، اما فایده ای نداشت. باران گل را می شست. با چند بار تلاش، سرانجام از پای در آمد.
-« ابرائیم الواره گذاشت بیخ درخت، درخت ره سر پا نگرداشت .» و یاد ابراهیم غمی بزرگ به دلش نشاند.
-« چه جوانی بود، حیف شد. خدا حفظش کنه، چقدر مرغ پای درخت چال کرد.» و با بیل ضربه ای به گل پای درخت کوبید. می خواست بلند شود و تنه درختی را که از ریشه در آمده بود بیاورد و به درخت اعلی حضرت تکیه دهد، اما نتوانست. صدایی کشیده بلند شد. مشتی پشتش را به درخت چسباند وپایش را ستون کرد هر لحظه ای که می گذشت، احساس می کرد درخت بیش تر به پشتش فشار می آورد. گاهی باد کم تر می شد و مشتی نفس راحتی می کشید.
شب از نیمه گذشت. شب هر چقدر طولانی، سرانجام در گریز، شکوه و شوکت پگاه را می بیند. مشتی هنوز امیدوار به درخت پشت داده بود. گاهی صدایی در باغ می پیچید:
-« نشکن درخت، مشتی هنوز هسته.»
اما باد به زودی باغ را پر می کرد و صدای مشتی را به دور دست ها می راند. نزدیک سحر، باران اندکی بند آمد، اما باد همچنان شدید می وزید. مشتی بلند شد و به طرف شاخه درختی رفت. می خواست شاخه های شکسته را بیاورد و به درخت تکیه دهد، اما توانش تمام شده بود. همه جا گل بود و شاخه ها نیز سنگین شده بودند دوباره صدایی شنید، بر گشت. در پیش چشمانش درخت بود که می افتاد.
به سویش دوید، پایش لغزید، سرش به شاخه ای اصابت کرد و به زمین غلتید. درخت اعلی حضرت با همه هیبتش صدای کشیده ای داد و به زمین افتاد. چند لحظه، صدای بریده شکستن شاخه های زیرین فضا را پر کرد و بعد ناگهان همه جا را سکوت فرا گرفت.
مشتی میان شاخه ها اسیر شده بود و تنه درخت در چند قدمی اش افتاده بود و شاخه هایش جلوتر پهن شده بودند. سعی کرد خود را آزاد کند، اما نتوانست. خسته بود و قدرت سر پا ایستادن نداشت. گره ای در گلویش گیر کرده بود. دردی از مهره های کمرش شروع می شد و به همه سو تیر می کشید. مزه شور و تلخ دهان آزارش می داد.
همیشه فکر می کرد، اگر روزی درخت اعلی حضرت نباشد، او خواهد گریست. اما در دل تاریکی، زیر بوران، یکه وتنها، بهت زده به درخت نگاه می کرد. نه افسوسی و نه گریه ای. وقتی که درد عمیق است، چشم هم خاموش می ماند. جای درخت در فضای باغ سیاهی می زد. هنوز تا روشن شدن هوا، وقت زیادی مانده بود. مشتی تلاش کرد چشمانش را باز نگاه دارد.
به زودی دست و پایش کرخت شدند. احساس نا خوشایندی پیدا کرد. بدون درخت اعلی حضرت دیگر غمش را با چه کسی می بایست می گفت؟ اندکی نیرویش را جمع کرد. اگر فریاد می کشید، شاید کسی به کمکش می آمد. درنگ کرد تا باد کمی فرو کش کند و سپس با همه توانش فریاد زد:
-« ابرائیم کجایی، درخت شکست.»
باد صدا را با خود برد. شاید زمزمه ای نا مفهوم، در جایی به گوش سحر خیزی رسید، اما فریاد رسی نیامد. مشتی نیرویش را به تدریج از دست می داد. چشمانش روی هم می افتادند و به زحمت می توانست آن ها را باز نگاه دارد. سرش را بروی شاخه ای گذاشت. به یاد زنش، رقیه افتاد. آن خانه دو اتاقه با آن ایوانی که به باغچه ای کوچک می رسید. رقیه نشسته بود و با سنجاق سرش، مغز گردو را از درون پوست چغر بیرون می آورد:
-« چه دوره زمانه ای، هنوز مزه اش زیر زبانمه.»
مشتی با خودش حرف می زد. صدایی خفه که به نجوا بیش تر شباهت داشت. بچه را دید که پای گهواره اش جوجه خروس بسته اند تا تبش بیفتد.
-« چه فسنجانی با جوجه خروس پخت. گفتم نبرینش. گولش زدن بردن. رقیه، چه حلوا گردویی سر قبر جوان ناکامم داد. » و آهی کشید.
-« حیف که رقیه بی موقع رفت. دق کرد. مگه گذاشتن.»
تکانی خورد. می خواست بلند شود، اما نتوانست. دستش را بروی سینه اش گذاشت. کهر را دید که وارد باغ شده شیهه می کشد. آهی عمیق کشید و چشمانش را بست.
1379- سنگسر

-:  Keipour, Iraj دکترکی‏پور، آیرج

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید


The Singularity Is Near

Ray Kurzweil