خاطرات، حوادث و طنز و نغزهای دندان پزشکی

اینجا چیزهایی هست که

به آن لبخند بزنید!

 درحوزه ‏ی دندان پزشکی موضوعات ظاهراً متفرقه ای وجود دارد که نمی توان به آنها بی توجه بود. حوادث دندان پزشکی، خاطرات، طنزها، مطالب نغز و بسیاری مطالب متنوعی که ارتباط با دندان پزشکی دارد در این بخش از ایردن درج و منتشر می شوند. شما هم در تکمیل این مجموعه مشارکت کنید.طنز و نغزهای دندان پزشکی, حکایت دندان پزشکی, خاطرات دندان پزشکی

بیوگرافی | تاریخچه

نظر | طنز | نغز | شعر

داستان | خاطره | حادثه


Mr.Bean in Dental clinic فایل غیرمعتبر.

مشاوره های ویژه دندانپزشکی بیماران


فایل غیرمعتبر.