توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Crucial factors for the treatment of Class III malocclusion in growing and nongrowing patients

Nazan Küçükkeleş Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Marmara University   President of Turkish Orthodontic Society •Class III malocclusion morphology and characteristics •Dental and cephalometric assessment •Orthopedic treatment of Class III malocclusion •Which cases should be treated early/ Guidelines •Orthopedic protraction of Maxilla -RME assisted protraction /Cases •Limitations and contraindications •The effects of force...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Nonextraction Treatment

Roberto Lima Filho Orthodontist, Founder President of the Brazilian Board of Orthodontics Considerable contraversy surrounds the question of whether better long-term results are achieved by extraction or nonextraction therapies. Nonextraction treatments have gained widespread popularity. In the last two decades, rapid maxillary expansion (RME) has become routine in clinical orthodontics. Although initially this procedure was used to correct posterior crossbite, there are several other indications...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Crucial factors for the treatment of Class III malocclusion in growing and nongrowing patients

Nazan Küçükkeleş Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Marmara University   President of Turkish Orthodontic Society •Class III malocclusion morphology and characteristics •Dental and cephalometric assessment •Orthopedic treatment of Class III malocclusion •Which cases should be treated early/ Guidelines •Orthopedic protraction of Maxilla -RME assisted protraction /Cases •Limitations and contraindications •The effects of force...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Nonextraction Treatment

Roberto Lima Filho Orthodontist, Founder President of the Brazilian Board of Orthodontics Considerable contraversy surrounds the question of whether better long-term results are achieved by extraction or nonextraction therapies. Nonextraction treatments have gained widespread popularity. In the last two decades, rapid maxillary expansion (RME) has become routine in clinical orthodontics. Although initially this procedure was used to correct posterior crossbite, there are several other indications...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
The Benefits of Early Orthodontic Treatment

Robert J. Manasse Clinical Associate Professor, Dept. of Orthodontics,  University of Illinois, Chicago Problems of normal growth of the jaws, normal eruption patterns in the transitional dentition and normal development of occlusion need to be addressed.   Intercepting these problems in young children is a rewarding part of an orthodontic practice.  This requires non-invasive treatment and practice management techniques in a patient friendly environment.  Cases and techniques will be shown...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Distraction Osteogenesis

Dhirendra Srivastava Professor & Dean , ESIC  Dental  College and  Hospital 1.History, bone biology, bone mechanics and clinical features of mandibular distraction. 30 minutes 2.Mandibular distraction. 40 minutes 3.Video presentation on Mandibular distraction. 30 minutes 4.Midface distraction. 30 minutes 5.Alveolar distraction. 20 minutes 6.Transport distraction. 30 minutes 7.Hands on Workshop دندانپزشکی کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها 1391 ارتودنسی...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Designing and management of removable orthodontic plates

Faramarz Mojtahedzadeh Former Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran University of Medical Sciences Dentists are usually the first line among healthcare professionals to detect and examine patients suffering from a malocclusion. The dental curriculum has also taken this issue into consideration and has devoted a part of this program to teaching orthodontic treatment with removable appliances. But the fact is that an overcrowded dental curriculum may not provide the opportunity...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Crucial factors for the treatment of Class III malocclusion in growing and nongrowing patients

Nazan Küçükkeleş Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Marmara University   President of Turkish Orthodontic Society •Class III malocclusion morphology and characteristics •Dental and cephalometric assessment •Orthopedic treatment of Class III malocclusion •Which cases should be treated early/ Guidelines •Orthopedic protraction of Maxilla -RME assisted protraction /Cases •Limitations and contraindications •The effects of force...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Nonextraction Treatment

Roberto Lima Filho Orthodontist, Founder President of the Brazilian Board of Orthodontics Considerable contraversy surrounds the question of whether better long-term results are achieved by extraction or nonextraction therapies. Nonextraction treatments have gained widespread popularity. In the last two decades, rapid maxillary expansion (RME) has become routine in clinical orthodontics. Although initially this procedure was used to correct posterior crossbite, there are several other indications...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
The Benefits of Early Orthodontic Treatment

Robert J. Manasse Clinical Associate Professor, Dept. of Orthodontics,  University of Illinois, Chicago Problems of normal growth of the jaws, normal eruption patterns in the transitional dentition and normal development of occlusion need to be addressed.   Intercepting these problems in young children is a rewarding part of an orthodontic practice.  This requires non-invasive treatment and practice management techniques in a patient friendly environment.  Cases and techniques will be shown...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Distraction Osteogenesis

Dhirendra Srivastava Professor & Dean , ESIC  Dental  College and  Hospital 1.History, bone biology, bone mechanics and clinical features of mandibular distraction. 30 minutes 2.Mandibular distraction. 40 minutes 3.Video presentation on Mandibular distraction. 30 minutes 4.Midface distraction. 30 minutes 5.Alveolar distraction. 20 minutes 6.Transport distraction. 30 minutes 7.Hands on Workshop دندانپزشکی کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها 1391 ارتودنسی...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Designing and management of removable orthodontic plates

Faramarz Mojtahedzadeh Former Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran University of Medical Sciences Dentists are usually the first line among healthcare professionals to detect and examine patients suffering from a malocclusion. The dental curriculum has also taken this issue into consideration and has devoted a part of this program to teaching orthodontic treatment with removable appliances. But the fact is that an overcrowded dental curriculum may not provide the opportunity...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید