توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   خدمات ایردن به همایش های دندان پزشکی

... پروستودنتیست های ایران انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت انجمن دندان پزشکی کودکان انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران انجمن علمی لیزر ایران سازمان نظام پزشکی جامعه دندانسازان ایران ...

ویرایش شده: 13/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / خدمات ایردن به برنامه های علمی وصنفی دندان پزشکی
کنگره 11 کودکان | تیر 1391

... حمزه پور کمیته بین الملل: دکتر قاسم انصاری کمیته پوستر: دکتر آناهيتا بزرگمنش کمیته بهداشتکاران: دکتر لاله خلیل آذر کمیته جامعه­ نگر و رابط انجمن سلامت دهان: دکتر سیمین  زهرا محبی    مسئول سالن ها: دکتر هوتن صدری انتشارات: دکتر رزا  حقگو پزشکی کودکان: دکتر مصطفي محاوری سمعی بصری: ...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره های انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی ایران کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
خدمات ایردن به همایش های دندان پزشکی

... پروستودنتیست های ایران انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت انجمن دندان پزشکی کودکان انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران انجمن علمی لیزر ایران سازمان نظام پزشکی جامعه دندانسازان ایران ...

ویرایش شده: 13/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / خدمات ایردن به برنامه های علمی وصنفی دندان پزشکی
کنگره 11 کودکان | تیر 1391

... حمزه پور کمیته بین الملل: دکتر قاسم انصاری کمیته پوستر: دکتر آناهيتا بزرگمنش کمیته بهداشتکاران: دکتر لاله خلیل آذر کمیته جامعه­ نگر و رابط انجمن سلامت دهان: دکتر سیمین  زهرا محبی    مسئول سالن ها: دکتر هوتن صدری انتشارات: دکتر رزا  حقگو پزشکی کودکان: دکتر مصطفي محاوری سمعی بصری: ...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی

... پروستودنتیست های ایران انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت انجمن دندان پزشکی کودکان انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران انجمن علمی لیزر ایران سازمان نظام پزشکی جامعه دندانسازان ایران ...

ویرایش شده: 08/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها
کنگره 1 سلامت دهان | تیر 1389

اولین کنگره گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی همزمان با کنگره 9 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران برگزار شد. تا 25 23 تیرماه 1389 - سالن امام خمینی دانشگاه شهید بهشتی تهران دندان پزشکی کودکان در هزاره سوم سخنان دکترها انصاری، امین زاده، خوش نویسان، مصفا و وحید گلپایگانی خانم بحرینی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره های انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی ایران کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
خدمات ایردن به همایش های دندان پزشکی

... پروستودنتیست های ایران انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت انجمن دندان پزشکی کودکان انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران انجمن علمی لیزر ایران سازمان نظام پزشکی جامعه دندانسازان ایران ...

ویرایش شده: 13/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / خدمات ایردن به برنامه های علمی وصنفی دندان پزشکی
کنگره 11 کودکان | تیر 1391

... حمزه پور کمیته بین الملل: دکتر قاسم انصاری کمیته پوستر: دکتر آناهيتا بزرگمنش کمیته بهداشتکاران: دکتر لاله خلیل آذر کمیته جامعه­ نگر و رابط انجمن سلامت دهان: دکتر سیمین  زهرا محبی    مسئول سالن ها: دکتر هوتن صدری انتشارات: دکتر رزا  حقگو پزشکی کودکان: دکتر مصطفي محاوری سمعی بصری: ...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی

... پروستودنتیست های ایران انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت انجمن دندان پزشکی کودکان انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران انجمن علمی لیزر ایران سازمان نظام پزشکی جامعه دندانسازان ایران ...

ویرایش شده: 08/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها
کنگره 1 سلامت دهان | تیر 1389

اولین کنگره گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی همزمان با کنگره 9 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران برگزار شد. تا 25 23 تیرماه 1389 - سالن امام خمینی دانشگاه شهید بهشتی تهران دندان پزشکی کودکان در هزاره سوم سخنان دکترها انصاری، امین زاده، خوش نویسان، مصفا و وحید گلپایگانی خانم بحرینی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید