جستجوی کاراکترهای عربی در ایردن                        جستجوی کاراکترهای فارسی در ایردن
برای جستجو، واژه مورد نظر را اینجا وارد نموده، روی جستجو کلیک کنید:


   Raeisian,Shahrokhدکتررییسیان،شاهرخ

... [email protected] تولد: شروع دندان پزشكي: تز دکترا: رشته هاي تخصصي: تلفن:09161112507,06113345240 نظرات: فعاليت علمي- اجرايي: Raeisian,Shahrokhدکتررئیسیان،شاهرخ ررییسیا ... ... دکترشاهرخرئیسیان،شاهرخ رئيسيانRaeisiyan اهواز خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا اهواز OMF Surgery جراحی دهان، فک و صورت 0 خوزستان ...

ویرایش شده: 31/10/2006
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Amini,Emadدکترامینی،عمادالدین

... 15مهر1340 خرمشهر نظام پزشکی 33552 دکترسیدعمادالدین امینی Sayed Sayyed Seyyed Seied خوزستان خوزستان خراسان رضوی Khorasan Razavi آقا 15 مهر اهواز 1370 خوزستان Khoozestan Khuozestan خراسان رضوی Khorasan Razavi خوزستان Khoozestan Khuozestan مشهد

ویرایش شده: 26/01/2011
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Taheri,Elnaz طاهری،الناز

نام كاربـري : eilnaz taheri شناسه دكتر من : 63063 ايميل وب سايت آدرس تلفن فكس تز دكترا تولد 5فروردین 1363 اهواز نظام پزشکی Taheri,Elnazطاهری،الناز خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم 5 فروردین . خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اهواز

ویرایش شده: 24/03/2011
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Bijan,Mahinدکتربیژن،مهین

... و هم اکنون نیز در مطب خود به پذیرش کودکان اهتمام دارند. خوزستان خوزستان تهران Tehran خانم تهران pedodontology دندان‌پزشکی کودکان 1341 1375 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران تهران Tehran تهران

ویرایش شده: 21/02/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Ansarimoqadam, Somaieh دکترانصاری مقدم، سمیه

... بررسی آگاهی و نگرش دندانپزشکان به روشهای کنترل رفتاری کودکان ansari moghadam somayeh دکتر سميه انصاري مقدم خانم 1 شهریور Periodontology درمان لثه 1385 خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan فارس Fars زاهدان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Ordukhani,Alirezaدکتراردوخانی،علی رضا

... شریعتی روبروی پاساژمسعود تهران.دانشکده دندانپزشکی.بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت آقا 26 فروردین . OMF Radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت 1380 تهران طهران Teheran Tehran خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Qafarzadeh, Azadeh دکترغفارزاده، آزاده

....واحد9 تلفن: 02612209140 تز دکترا: بررسی علل طرح شکایت از دندان پزشکان در شهر اهواز آزاده غفارزاده Ghafarzadeh خانم 29 آذر کرج Orthodontics ارتدنسی 1379 تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran اهواز

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Rostamian,Jafarدکتررستمیان،جعفر

... Rostameian Rostameeian Rostameaian Rostamiyan Rostamyyan Rostameyan Rostameeyan Rostameayan خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا اهواز Prosthodontics پروتزهای دندانی 1372 خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Rasuli,Mansurدكتررسولی،منصور

... Rasulea Rasuly Rasoolee Rasole Rasoulea Rasuoly Rasooli Rasoli Rasouli Rasuoli خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا . Community Dentistry دندان‌پزشکی اجتماعی 1341 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اهواز

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Khanehmasjedi,Mashalahدکترخانه مسجدی،ماشاءالله

... پايان نامه تخصصي: بررسی و تهیه تمپلیت سفالومتری در کودکان 11تا 13 ساله با اکلوژن نرمال درمشهد ماشاءاله ماشاالله ماشااله.دكترماشاءالله ... ... رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا اهواز Orthodontics ارتدنسی 0 خراسان رضوی خراسان ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
DaneshvarSediqeh,دانشور صدیقه

... Daneshvar Daaneshvar Daneshvarbashadshareshq Daneshvarbashadshareshgh دانشوربشدشارشقDaneshvar,Sediqehدانشور،صدیقه Sedigheh Sedighe Sediqe خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran Tehran خانم 15 شهریور . تهران طهران Teheran Tehran تهران طهران Teheran Tehran شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Derisavi, Soheila دکتردریساوی، سهیلا

آدرس: اصفهان. خ فلسطین. ساختمان سپید. ط اول. واحد یک تلفن: 03112200920 darisavi derisawi derisavy derisavee دکتر سهيلا دريساوي خانم 16 آذر اصفهان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان Isfahan Esfahan اصفهان Isfahan Esfahan اصفهان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Farahani, Shapur دکترفراهانی، شاپور

... عفونی تهدید کننده سلامت دندانپزشکان Farahani,Shapurدکترفراهانی،شاپور ّfarahany Shahpur Shapour Shapoor فارس فارس Fars خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 26 بهمن اهواز 1369 فارس Fars تهران تهران طهران Tehran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Shafieizargar,Royaدکترشفیعی زرگر،رویا

... دندان پزشکی تولد نظام پزشکی 94657 Shafieizargar,Royaدکترشفیعی زرگر،رویا ُShafieezargar Rooia Roia Rouia Royaa Roya خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم اهواز 1382 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اهواز

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Moqbelibehbahani,Saraدکترمقبلی بهبهانی،سارا

... بهبهانی.دكترسارامقبلي بهبهاني Moghbeli Moghbely Moghbelee Moghbelea Moqbely Moqbelee Moqbelea Behbahanee Behbahanea Behbahany بهبهان. سی متری ذوالفقاری خانم 30 شهریور بهبهان 1383 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan شاهد تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Molaei,Mirmojtabaدکترمولایی،میرمجتبی

... مجتبا مولائي مجطبي مجطبا Meer Mear Mer Mir Myr Mojtaba Molaee Molaea Molayy Molayi Molayee Molayea Molaiy Molaii Molaiee Molaiea تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 9 مهر آبادان 1377 تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Momeni,Amirhomaiunدکترمومنی،امیرهمایون

... مؤمني Ameer Amer Amyr Amear Homaun Homaiun Homaioon Homaioun Homaion Homayun Homayoon Homayoun Homayon Momenee Momenea Momeny Momeni همدان همدان Hamadan Hamedan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اهواز.کمپلو.خ انقلاب.نبش دژبان.ط اول آقا 9 آذر اهواز 1381 همدان همدان Hamadan Hamedan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan همدان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Kumaleki, Masud دکترکومالکی، مسعود

... تلفن: 02612246112،09166331734 تز دکترا: مقایسه abstractبا روش vrabard و castability supercast دکترمسعودکومالکی دكترمسعودكومالكي Masood Masoud Koumalaki Koomalaki آقا 17 دی كرج 1383 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan یزد يزد Yazd Iazd تهران طهران Teheran یزد

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Kargardan,Rezaدکترکارگردان،رضا

... خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran Tehran خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea آقا 21 شهریور مشهد 1379 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran Tehran خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea شاهد تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Hashemi, Felora دکترهاشمی، فلورا

آدرس: دزفول.خ شریعتی.روبروی پاساژ مسعود تلفن: 06412250429 دكترفلوراهاشمي Feloora Folora Hashemy Hashemee خانم 19 تیر دزفول 1380 تهران Teheran Tehran خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Namazi,Esmaeilدکترنمازی،اسماعیل

... اصماعيل اصمائيل اثماعيل اثمائيل نماظي نماضي نماذيEsmaeel Esmaeyl Esmaeal Esmaiil Esmaiyl Esmayil Esmayyl Esmael Namazee Namazea Namazy خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan کارول داویلا _بخارست آقا 1 مهر اميديه 1378 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan کارول داویلا _بخارست خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Najafi,Mortezaدکترنجفی،مرتضی

... مرتذا مزتظي مرتذي مرطضي مرطضا مرطزا مرطزي مرطظا مرطذا مزطظي مرطذيNajafee Najafea Najafy تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 18 اسفند ماه شهر 1376 تهران طهران Teheran تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Mirfeizi,Miljalalدکترمیرفیضی،میرجلال

... گیلان گيلان Gilan Gylan Geelan Gealan Gelan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan Feizea Feizee Feizy گیلان گيلان Gilan Gylan Geelan Gealan Gelan آقا 1 فروردین رشت 1384 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan گیلان گيلان Gilan Gylan Geelan Gealan Gelan گیلان گيلان Gilan Gylan Geelan Gealan Gelan رشت

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Bashirinejadian, Mohamadreza دکتربشیری نژادیان، محمدرضا

... طبقه دوم تلفن: 06424240666 تزدکترا: بررسی میزان شیوع مال اکلوژن17-12 سال Basheereenejadeean Bashyrynejadyan Bashirinejadiyan بشيري نژاديان آقا 5 فروردین اندیمشک 1376 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan قزوین قزوين Qazvin Ghazvin Qazveen Ghazveen Qazven Ghazven Qazvyn Ghazvyn Qazvean Ghazvean خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan قزوین

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Mehrabani, Mohamadreza دکترمهربانی، محمدرضا

تلفن: 06412229552 تز دکترا: بررسی این بایت قدامی درکودکان محمدرضامهرباني.محمدرضا Mohammadreza Mehrbanee Mehrbany Mehrbanea آقا 4 آبان 1376 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan اصفهان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Modaresmusavi,Navidدکترمدرس موسوی،نوید

... Naved Navyd Modarres Modaras Moosavi Mousavi Mosavi Muosavi Moosavee Mousavee Mosavee Muosavee Moosavy Mousavy Mosavy Muosavy Moosavea Mousavea Mosavea Muosavea Musavy Musavee Musavea آقا 16 شهریور امیدیه(خوزستان) 1378 تهران طهران Teheran کرمان كرمان Kerman خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan رفسنجان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Sanaienaderi, Pejman دکترصنایع نادری، پژمان

....بلوکی ها تلفن: 06512227762, 09166516273 تز دکترا: دیسپلازی اکتورمال و تظاهرات دهانی دكترپژمان صنايع نادري Pezhman Sanayenaderi naderea آقا 18 دی بندرامام 1381 گیلان گيلان Gilan Gylan Geelan Gealan Gelan آذربایجان شرقی آذربايجان شرقي East Azarbaiejan Azarbayejan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تبریز

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Derakhshanzadeh, Alireza دکتردرخشان زاده، علیرضا

... تلفن: 06112228538،06112228538 تز دکترا: بررسی رادیو گرافیك بیماری های سینوس های ماگزیلاری دکترعلیرضادرخشانزاده عليرضا درخشانزاده آقا 2 دی اهواز 1377 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Abdalidehdezi,Bahramدکترابدالی دهدزی،بهرام

... Dahdezi Dehdazi dehdazy dehdezy dehdezee خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 1 اردیبهشت آبادان 1380 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Musavi, Madineh موسوی، مدینه

نام كاربـري : شناسه دكتر من : 31063 ايميل وب سايت آدرس تلفن فكس تز دكترا تولد نظام پزشکی   مدینه موسوی، ... ... Moosavi Madeeneh Madeneh Madyneh Madeaneh Madine خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Moeini, Saeid دکترمعینی، سعید

... ستايش.شماره10.كدپستي14576 تلفن: 02166436836،02166936514 کارت ویزیت کاربرد لیزر در دندان پزشکی دكترسعيدمعيني Saeed Moeiny Moeeny Moeeni آقا 1 فروردین تهران 1369 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan فارس فارس Fars تهران طهران Teheran شیراز

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Mirali,Mortezaدکترمیرعالی،مرتضی

... خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan دکترمرتضی میرعالی.میرآلی.مرتضا.مرتزی.مرتظا.مرتذا.مرتزا.مرتظی.مرتذی آقا 3 خرداد اندیمشک 1375 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Musavijazaieri,Mohamadshدکترموسوی جزایری،محمدشهاب

... Mosavy Moosavee Mousavee Muosavee Mosavee Moosavea Mousavea Muosavea Mosavea Jazayeri Jazayeree Jazayerea Jazayery Jazaieree Jazaierea Jazaiery تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 11 فروردین اهواز 1371 تهران طهران Teheran تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Alizadehatar,Hamidrezaدکترعلیزاده عطار،حمیدرضا

... alizadeatar alizadeattar atari atary attari attary hamidriza حميدرضا عليزاده عطارها عطارا اهواز.خيابان طالقاني.بين شريعتي و مسلم جنب بانك كشاورزي آقا 15 تیر مشهد 1370 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan مشهد

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Elminia, Shirintala دکترعلمی نیا، شیرین طلا

... وب سايت آدرس  آبادان.خ امیری.خ پرویزی.جنب داروخانه سلامت نو تلفن  28188-27147 فكس تز دكترا تولد نظام پزشکی  84203   Elminia, Shirintala دکترعلمی نیا،شیرین ... ... شيرين طلاعلمي نيا دندان‏پزشک خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم آبادان خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Forqanisaeidabadi, Nushin دکترفرقانی سعید آبادی، نوشین

... پاسارگاد- کلینیک آریان تز دکترا: جنبه های روان‌پزشکی براکسیسم نوشين فرقاني سعيدآبادي Forghanisaeidabadi Nooshin Forghanisaeedabadi Noushin خانم 29 دی رشت 1376 خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران Tehran گیلان گيلان Gilan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Aref, Ramin دکترعارف، رامین

آدرس: دزفول خیابان آفرینش روبری مخابرات معزی کوچه دکتر بهزادی تز دکترا: بررسی دردهای صورتی و فکی دكترسيدرامين عارف آقا 23 آبان دزفول 1379 خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea تهران Teheran Tehran خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan شاهد تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Zarif,Farahnazدکترظریف،فرحناز

....ذریف.زریف دكترفرحنازظريفتركزاده.فرهنازضريف.ذريف.زريف Zaryf Zareaf Zareef Zaref ترک زاده کرمان كرمان Kerman خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم 26 اردیبهشت دزفول 1375 کرمان كرمان Kerman خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan کرمان

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Abasiahvazi, Mohamadreza دکترعباسی اهوازی، محمدرضا

... Email سربرگ 15851 آدرس اهواز.خ طالقانی شرقی.نبش خ خاقانی.ساختمان ایران کلینیک.طبقه 4 تلفن   09166112045,06112226536،06112225373 تولد   1 آبان1324 نظام پزشکی 11218 تهران طهران Teheran Tehran Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan Abasiahvazi, Mohamadreza Mohammadrezaدکترعباسی اهوازی، دکتر محمدرضاعباسي اهوازي آقا 1 آبان اهواز تهران طهران Teheran Tehran خوزستان خوزستان Khouzestan ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Rafe,Behruzدکتررافع،بهروز

... Behruoz Behroz خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea مرکزی مركزي Markazi (Central) Markazy Markazee Markazea خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 1 تیر اراك 1379 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea مرکزی مركزي Markazi (Central) ...

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Hakimshushtari,Nasrinدکترحکیم شوشتری،نسرین

... شهر را دارا می باشند. Hakimshushtari,Nasrinدکترحکیم شوشتری،نسرین shooshtari Shoushtari Shoushtary Shushtary حكيم شوشتري نسرين خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران تهران Tehran خانم اهواز 1347 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران تهران Tehran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Saqafi, Mohamadmahdi دكترثقفی، محمدمهدی

... جنب بانک سپه ساختمان هیرن تلفن   22045 فكس   تز دكترا   تولد   نظام پزشکی 19210              Saqafi, Mohamadmahdi دكترثقفی، محمدمهدی saqafy mohamadmahdy دکتر محمد مهدي ... ... دندان‏پزشک آقا اهواز خوزستانKhouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Behzadian,Saerدکتربهزادیان،ثائر

نام كاربـري : شناسه دكتر من : 8795 ايميل وب سايت آدرس اهواز.خ طالقاني. بين مسلم و شريفي.ساختمان 118 تلفن 061123596 فكس تز دكترا تولد نظام پزشکی 25966 Behzadian,Saerدکتربهزادیان،ثائر سائر ثایر صائر خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا اهواز 0 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Ahmadi, Soltanmohamad دکتراحمدی، سلطان محمد

... نظام پزشکی 61581 تز دکترا: تاثیر پارافانکشن درسیستم جونده Ahmadibalutaki,Soltanmohamad Ahmadybuloutaki mohammad دکتر سلطان محمد احمدی بلوطکی آقا 1 تیر تهران 1375 خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران Teheran Tehran تهران Teheran Tehran تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Changizi,Musaدکترچنگیزی،موسی

... خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan Changizi,Musaدکترچنگیزی،موسی Mousa Moosa Musa فارس فارس Fars همدان همدان Hamadan Hamedan آقا 8 شهریور همدان 1371 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan فارس فارس Fars همدان همدان Hamadan Hamedan شیراز

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Moalem,Aliدکترمعلم،علی

... دكترا جراحی پریودنتال در بیماران R.P.D تولد 1شهریور1343تهران نظام پزشکی 54499 تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan دکترعلی معلم.معلّم دكترعلي معلم.معلّم Alee Mollem Moalam Moallam آقا 1 شهریور دزفول 1374 تهران طهران Teheran تهران طهران Teheran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران

ویرایش شده: 19/12/2010
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Taqipur,Fatholahدکترتقی پور،فتح الله

... TagheePoor TagheePour TagheePor TagheePuor Taghypur TaghyPoor TaghyPour TaghyPor TaghyPuor TaqiPoor TaqiPour TaqiPor TaqiPuor Taqipur TaqeePoor TaqeePour TaqeePor TaqeePuor Taqypur TaqyPoor TaqyPour TaqyPor TaqyPuor آقا اهواز 1376 همدان همدان Hamadan Hamedan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan همدان

ویرایش شده: 18/12/2006
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Amiri,Ahmadدکترامیری،احمد

ن پ:61457 www.dandanara.ir [email protected] تولد: ورود به حرفه:1370 رشته تحصيلي ديپلم: تز دکترا: رشته هاي تخصصي: اهواز.کوت عبدالله.پیچ ... ... اجرايي همدان همدان Hamadan Hamedan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا اهواز 0 همدان همدان Hamadan Hamedan خوزستان خوزستان Khouzestan ...

ویرایش شده: 18/12/2006
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
khoshbuei,qorbanaliدکترخوشبویی،قربانعلی

... ناحیه صنفی 218دستگاه شماره182.تلفن:06522325574،06522328827 نظرات: فعاليت علمي- اجرايي اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا ماهشهر 1365 اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan لاسیوم نورت وسترن خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan نورت وسترن

ویرایش شده: 15/11/2006
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Khalilinejad, Kambiz دکترخلیلی نژاد، کامبیز

... اهواز.کیانپارس.نبش اسفند شرقی.ساختمان پزشکان سارای اهواز.دانشکده جندی شاپور دانشکده اهواز تلفن: 06113339581 Orthodontics ارتدنسی طهرانTehran خوزستانKhuozestan فارس Fars آقا اهواز 1376.0000 تهران طهران Teheran Tehran فارس فارس Fars خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan شیراز

ویرایش شده: 15/10/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Paiami, Yadolah دکترپیامی، یدالله

URL کارت ویزیت شناسه دکتر من Email سربرگ 7937 دکتریدالله پیامی یداله Yadollah Iadollah Iadolah Payami Payamee Payamy Paiamee Paiamy آقا 2 شهریور دزفول 1363 خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan

ویرایش شده: 13/12/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Ronaq,Mahshidدكتررونق،مهشید

... تز دکترا: رشته هاي تخصصي: دزفول.خ طالقانی.جنب داروخانه نجات-تلفن:064136511 نظرات: فعاليت علمي- اجرايي دکترمهشید رونق محشید رونغ دكترمهشيد رونق ... ... Ronaq ronagh تهران طهران Teheran Tehran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم دزفول 0 تهران طهران Teheran Tehran خوزستان خوزستان Khouzestan ...

ویرایش شده: 09/02/2007
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Bahmanimakondzadeh,Masumehدکتربهمنی مكوندزاده،معصومه

... Khuozestan دکترمعصومه بهمنیمکوندزاده بحمنیمکوندزاده مهثومه معسومه دكترمعصومه بهمنيمكوندزاده بحمنيمكوندزاده مهثومه معسومه خانم اهواز 1375 اصفهان اصفهان Isfahan Esfahan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اصفهان

ویرایش شده: 05/12/2006
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Hejazi, Mohsen دکترحجازی، سیدمحسن

نام كاربـري : شناسه دكتر من : 10250 ايميل وب سايت       آدرس  اهواز.  خ نادري.  بين سراج و شريعتي.  پ 243 ... ... دندان‏پزشک آقا اهواز خوزستانKhouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan

ویرایش شده: 04/04/2009
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Basir,Ali بصیر،علی

لرستان لرستان Lorestan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan آقا 15 تیر 0 لرستان لرستان Lorestan خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan اهواز

ویرایش شده: 03/05/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Osareh,Fatemehعصاره،فاطمه

ن پ: www.dandanara.ir [email protected] تولد: ورود به حرفه:1379 رشته تحصيلي ديپلم: تز دکترا: رشته هاي تخصصي: آدرس-تلفن: نظرات: فعاليت ... ... دکتر فاطمه عصاره Asareh Fateme خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan خانم . 0 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan ...

ویرایش شده: 03/03/2007
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
NadafpurZeinab,نداف پور زینب

... دكتر من : 57331 ايميل وب سايت آدرس تهران تلفن فكس تز دكترا تولد 1362 خوزستان نظام پزشکی دکترزینب نداف پور ندافپور دكترزينب نداف ... ... Naddafpur Naddafpuor Naddafpour Naddafpoor Naddafpor خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران تهران طهران Tehran خانم . 0 خوزستان خوزستان Khouzestan ...

ویرایش شده: 03/02/2008
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Malekaninejad,aliدكترملکانی نژاد،علی

ن پ: www.dandanara.ir [email protected] تولد:1345 آبادان ورود به حرفه:1364 رشته تحصيلي ديپلم: تز دکترا: رشته هاي تخصصي: آدرس-تلفن: نظرات: فعاليت ... ... اجرايي تهران طهران Teheran Tehran خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan دکترعلی ملکانی نژاد ملکانینژاد دكترعلي ملكاني نژاد ملكانينژاد ...

ویرایش شده: 02/02/2007
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
Purjula, Qodratolah دکترپورجولا، قدرت الله

... Khajeh mohammadali poorjoola آقا 15 مرداد خوزستان تهران -سعادت آباد -بين چهارراه سرو وميدان كتاب -جنب بانك آينده -مجتمع نگين سرو -پلاك 98-طبقه اول- واحد 8 1369.0000 خوزستان خوزستان Khouzestan Khozestan Khoozestan Khuzestan Khuozestan تهران طهران Teheran Tehran تهران طهران Teheran Tehran شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 01/08/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخاطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید