مصاحبه با دکتر سیدحسین مرتضوی با حضور دکترمحمدعلی افتخاری درمحل انجمن دندان پزشکی ایران
 
در حال بارگذاری برای پخش

دوم اردیبهشت 1386

در حال بارگذاری برای پخش

مصاحبه با دکتر سیدحسین مرتضوی درمنزل ایشان -11اردیبهشت1386