زندگی نامه دکتر محمد رضا طاهریان از زیان خودش
فایل غیرمعتبر.


 
 


برای شنیدن دکلمه شعر «همزاد» توسط شاعر (دکتر طاهریان) می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:
فایل غیرمعتبر.

دکتر محمد رضا طاهریان - دندان پزشک
رئیس شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران