icon100.jpg
اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران
Central Union of Iranian Denturists
اولین جمعیتی که در ارتباط با دندان پزشکی در ایران تشکیل شده به نام " اتحادیه مرکزی دندان سازان ایران" بوده است که در سال 1303 توسط دکتر آرتین استپانیان در تهران به ریاست خود او تاسیس شده و در آن زمان تا اندازه ای منشا اثر بوده است. از فعالیت این جمعیت و سوابق کار آن هیچ اثر مکتوب و مستندی در دست نیست.
از تاریخ دندان پزشکی ایران1313 تا 1383 بخش جمعیت های دندان پزشکی در ایران