اگر واژه مورد نظر شما در لیست زیر نیست، لطفا از طریق فرم زیر به ما اطلاع دهید
نام کامل*
ایمیل شما
پیام
کپچا
CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید تایپ کنید*

آبسه
::  Abscess

آپکس
::  Apex

آپیسکتومی
::  Apicoectomy

آسپتیک
::  Asepsis

آفت
::  aphthous ulcers,

آلوئول
::  Alveolus

آمالگام
::  Amalgam

آنالژزی
::  Analgesia

آنتریور
::  Anterior, Before in place, More Forward

آنستزی
::  Anesthesia

اباتمنت
::  Abutment

ابرِیژن
::  Abrasion

اتریشن
::  Attrition

اروژن
::  Erosion

استخوان آلوئول
::  Alveolar bone

استوماتیت
::  Stomatitis

اف آر سی
::  FRC

اکلوزال
::  Occlusal

انجمن دندان پزشکی
::  Dental Society

انسیزال
::  Incisal

انکیلوز
::  Ankylosis

اوربایت
::  Overbite, Over Bite

اورجت
::  Overjet, Over Jet,

اُوردنچر
::  Overdenture

اورهنگ
::  Overhang

ایردن
::  Irden

بازسازی تاج
::  Build-up

باکال
::  buccal

بای کاسپید
::  Bicuspid

بایت وینگ
::  Bitewing

بریج
::  Bridge

بلیچینگ
::  Bleaching

بیحسی
::  Anesthetic

بیلدآپ
::  Build-up, Build up, Buildup

بیوپسی
::  Biopsy

پاکت پریودنتال
::  Periodontal Pocket

پالاتال
::  Palatal

پریو
::  Perio, Periodontics, Periodontology, Periodontal, Periodontist ...

پُستریور
::  Posterior,

درمان ریشه دندان
::  RCT

دنتیشن
::  Dentition

دیستال
::  Distal

روت کانال
::  RCT, R.C.T, Root canal treatment, Root Canal Therapy, Endo, Endodontics, endodontic treatment,

زائده آلوئولی
::  Alveolar process

فیلیپر
::  Flipper

فیلینگ
::  Dental Filling, Dental Restoration,

قدامی
::  Anterior

کامپوزیت
::  Composite, Composite Resin, White filling

کراس بایت
::  Cross-bite

گامی اسمایل
::  Gummy Smile

لبیال
::  Labial

لینگوال
::  Lingual, Situated near the Tongue

مزیال
::  Mesial, Medial

oral-hygiene بهداشت دهانimplant ایمپلنت، دندان کاشتنیendodontics اندودانتیکس، معالجه ریشهorthodontics ارتدنسی - دندان آراییocclusion اکلوژن
oral-medicine اورال مدیسین، تشخیص بیماری های دهانperiodontics پریودنتولوژی، لثه و بافت های نگهدارنده دندانradiology رادیولوژی دهان، فک و صورت، پرتونگاریprosthodontics پروتز، دندان مصنوعی، پروستودانتیکسoral and maxillofacial pathology پاتولوژی، آسیب شناسی radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت، پرتونگاری
basic-science علوم پایه: آناتومی، فیزیولوژی، بافت شناسی...community-dentistry دندان پزشکی اجتماعی، دندان پزشکی جامعه نگرinfection-control کنترل عفونت، گندزداییpedodontics پدودونتیکس، دندان پزشکی اطفالrestoration ترمیمی و زیبایی تاج دندان
general عمومیimplant ایمپلنت، دندان کاشتنیendodonticsgrowth&development رشد و نمو دهان، فک و صورت اندودانتیکس، معالجه ریشهspecific-names اَعلام، نام های خاص، اشخاص و اماکن و مشاهیرsurgery جراحی