مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

ارتباط کانال مندیبولار و دندان عقل نهفته

مهدی دانشور
دانشجوی دندان پزشکی دانشکده دندان پزشکی گیلان

ارتباط کانال مندیبولار و دندان عقل نهفته
بیرون آوردن مولرهای سوم  مندیبل ازشایع ترین فرایندهای جراحی  دنتوآلوئولار است، که به وسیله ی جراحان و  نیز بسیاری از دندانپزشکان انجام می شود .
آسیب به عصب آلو ئولار پایینی و نیز عصب زبانی، به عنوان شایع ترین عوارض، درطول جراحی دندان های نهفته ی عقل مندیبل مطرح می شوند.
ریشه های دندان های مولر سوم مندیبل، دربسیاری از موارد، در پرتونگاری های معمولی بر روی کانال مندیبل دیده می شوند. نزدیکی دسته های عصبی - عروقی در مندیبل به ریشه ی دندان های عقل، در بسیاری از موارد ضرورت تعیین هر چه دقیق تر رابطه ی کالبد شناختی میان این دو را نشان می دهد.
ارزیابی پرتونگاری پیش از عمل، این امکان را به جراح می دهد که تغییرات لازم را در شیوه ی جراحی در نظر گیرد وامکان آسیب به عصب را به حداقل برساند.
بیشترین شیوه ی استانداردی که برای ارزیابی خطر آسیب به عصب آلوئولار پایینی امروزه از آن
استفاده می شود، شیوه ی پانورامیک است.
گرچه این شیوه قادر به مشخص کردن موقعیت کانال مندیبل به صورت  (Bucco- Lingually) باکو- لینگوالی نیست، اما دیگر روش های تشخیصی پیشرفته ، مانند توموگرافی معمولی و توموگرافی رایانه ای (CBCT) ،که  جای دقیق تر کانال مندیبل را نسبت به پرتونگاری های دو بعدی نشان می دهند  و از دقتی بیشتر برای تعیین ارتباط کالبد شناختی میان ریشه های دندان عقل و کانال مندیبل برخوردارند، به سبب دسترسی دشواری و هزینه ی بالا، نسبت به شیوه ی پانورامیک، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

براساس تحلیل تصاویر 3بعدی CBCT ،ارتباط بین کانال مندیبولار و دندان عقل نهفته ی مندیبل ، به طور عمده به 2 دسته تقسیم می شود:


1.    نوع اول :
کانال مندیبولار کامل و دست نخورده است با وجود اینکه  دندان عقل نهفته ی مندیبل ممکن است در تماس با آن باشد یا نباشد.
 
ارتباط کانال مندیبولار و دندان عقل نهفته
ارتباط کانال مندیبولار و دندان عقل نهفته 

2.    نو ع دوم :
کانال مندیبولار بوسیله ی دندان عقل نهفته ی مندیبل حداقل در یک تصویر شکسته شده است.

ارتباط کانال مندیبولار و دندان عقل نهفته

   پژوهشگران با تحقیقاتی که با بررسی تصاویر پانورامیک و CBCT انجام دادند  روی هم رفته 9 نشانه  در تصاویر پانورامیک  را دلیل بر ارتباط نزدیک دندان عقل و کانال مندیبل دانسته اند:

1.    قطع شدن خط رادیواپک کانال مندیبل
قطع شدن خط رادیواپک کانال مندیبل
2.    باریکی کانال
 
باریکی کانال

3.    دوشاخگی کانال

دوشاخگی کانال 

4.    افزایش رادیولوسنسی (تاریکی ریشه)

افزایش رادیولوسنسی

5.    انحراف ریشه

انحراف ریشه

6.    باریکی ریشه

باریکی ریشه

7.    تاریکی و دوشاخگی ریشه

تاریکی و دوشاخگی ریشه

8.    قطع لامینا دورا و فضای پریودنتال

قطع لامینا دورا و فضای پریودنتال

9.    ریشه های در حال تکامل

ریشه های در حال تکامل

بار در نظر گرفتن تمامی این 9 مورد، پژوهشگران 3 نشانه ی زیر را مهم تر از بقیه اعلام نموده اند:
دوشاخگی کانال، تیرگی ریشه، قطع شدگی خط سفید کانال
Preview image: 
کاربر مرتبط:  مهدی دانشور | Daneshvar
سال ایرانی :  1392
موضوع:  تشخیص بیماری های دهان

بازگشت به فهرست