در ایردن، تلاش بر این است که هرگونه اطلاعات در مورد یادمان های دندان پزشکی ایران گردآوری و حفظ گردد تا گذشت دوران موجب زوال آن نشود. اطلاعات مربوط به همایش های دندان پزشکی ایران تا حدی که در این صفحه و صفحات مرتبط ملاحظه می شود جمع آوری شده، اما نقائص فراوانی نیز در این اطلاعات وجود دارد که بدون یاری همکاران، تکمیل آن ها ناشدنی است.. از عزیزانی که هرگونه اطلاعات شفاهی یا کتبی در مورد گردهمآیی های حرفه ای کشورمان دارند تقاضا داریم آن را از کنج کتابخانه یا درون حافظه خویش خارج کرده، برای حفظ در تاریخ دندان پزشکی در اختیار ایردن بگذارند.
تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای
همایش های دندان پزشکی ایرانیان

کنگره های جامعه دندانپزشکی ایرانکنگره های انجمن دندانپزشکی ایرانکنگره های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
جامعه دندان پزشکی ایرانانجمن دندان پزشکی ایران انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

کنگره های انجمن جراحان فک و دهان و صورت کنگره های انجمن اندودنتیست های ایرانکنگره های انجمن ارتدنتیست های ایران
انجمن جراحان دهان، فک و صورتانجمن اندودنتیست های ایرانانجمن ارتدنتیست های ایران

کنگره های انجمن پریودنتولوژی ایرانکنگره های انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران
انجمن علمی پریودنتولوژی ایران انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت انجمن پروستودنتیست های ایران

کنگره های انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران کنگره های انجمن بیماری های دهان ایران کنگره های انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران
انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

کنگره های انجمن دندان پزشکی کودکان ایران کنگره های انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کنگره های کالج بین المللی دندان پزشکان ایران
انجمن دندان پزشکی کودکان
انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران

کنگره های انجمن علمی لیزر ایرانکنگره های سازمان نظام پزشکی کنگره های جامعه دندانسازان ایران
انجمن علمی لیزر ایران
سازمان نظام پزشکی
جامعه دندانسازان ایران

کنگره های دانشجویان و دستیاران تخصصی کنگره های بانوان دندان پزشک ایرانکنگره های دندانپرشکی نیروهای مسلح
دانشجویان و دستیاران تخصصی بانوان دندان پزشک نیروهای مسلح

همایش های علوم پزشکیمواد دندانی
ایمپلنت
علوم پزشکیمواد دندانی ایمپلنت
<p>لطفا نرم افزار فلش خودتان را بروزرسانی کنید</p>

اهدایی آقای علی خانی نژاد به ایردن
برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید.
خانه ایردن: تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14 . کدپستی 1435685943 - [email protected]